Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2861.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 7_20-12-10
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2010
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 7_20-12-10
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2862.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 1_28-4-2011
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2011
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 1_28-4-2011
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2863.   Ορισµός µελών οµάδων υποστήριξης απογραφής
Απογραφή προσωπικού / Αποφάσεις
Ορισµός µελών οµάδων υποστήριξης απογραφής.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:50942
2864.   Ορισμός διαχειριστών στοιχείων απογραφής
Απογραφή προσωπικού / Αποφάσεις
Ορισμός διαχειριστών στοιχείων απογραφής
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:50941
2865.   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Από πολλές Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) αναφέρονται, κατά καιρούς, περιπτώσεις καταστρατήγησης του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τις αποζημιώσεις μετακινήσεων υπαλλήλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση), με νομότυπα δικαιολογητικά. Ενδεικτικά παρατηρούνται:
Ημερομηνία δημιουργίας:29/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/41869/0026/25-07-2011
2866.   Δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού ειδικών υπηρεσιών (Διαχειριστικών Αρχών)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού ειδικών υπηρεσιών (Διαχειριστικών Αρχών), προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικά με Επιχειρησιακά Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες του Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και διπλωματούχων μηχανικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και υπαλλήλων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)».
Ημερομηνία δημιουργίας:27/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/53169/0022/20-07-2011
2867.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 52 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/11/14403
2868.   «Γνωστοποίηση νέας ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφωνικών αριθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ταχυδρομική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, είναι η ακόλουθη: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2 – 8 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Στο εξής, θα ισχύουν οι κάτωθι τηλεφωνικοί αριθμοί και αριθμοί fax:
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:6656/15-07-2011 + 7046/26-07-2011
2869.   Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειµένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δηµοσίου τοµέα και στη μετακίνηση υπαλλήλων προερχομένων εκ των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. H πρόσκληση αφορά: Α) τέσσερις (4) θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέµονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ Β) τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων προερχομένων εκ των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδω http://www.eysxep.mfa.gr/eysxep/?q=node/41 .
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:33745/15-07-2011
2870.   Απόσπαση Προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (άρθρο 193 παρ. 4, ν. 3852/2010).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ειδικότερα, με τις προβλέψεις του άρθρου 193 παρ. 4 προβλέπονται τα εξής: Επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία Περιφέρεια, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αυτής. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης απόσπασης είναι ο οικείος Περιφερειάρχης. Η απόσπαση διενεργείται χωρίς αίτηση του υπαλλήλου και εφόσον ο Περιφερειάρχης εκτιμήσει τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και τις ειδικότητες των υπαλλήλων που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των αναγκών του.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:31986/07-07-2011
2871.   Εγχειρίδιο ευαισθητοποιήσης υπαλλήλων που συναλλάσσονται με διαφορετικούς πολιτισμικά πληθυσμούς
Μελέτες / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:18/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2872.   «Πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ρ10/1072/22-06-2011
2873.   Οδηγίες χρήσης υπόχρεων απογραφής
Απογραφή προσωπικού / Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης υπόχρεων απογραφής
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2874.   Οδηγίες χρήσης διαχείρισης εφαρμογής απογραφής
Απογραφή προσωπικού / Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης διαχείρισης εφαρμογής απογραφής
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2875.   Οδηγίες Χρήσης για την απόκτηση κωδικών TAXISnet
Απογραφή προσωπικού / Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες Χρήσης για την απόκτηση κωδικών TAXISnet
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2876.   Απαλλαγή Γενικού Προξένου Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σχετικό: Το αριθμ. Α.Π.Φ. 1110.11/ΑΣ1668δις/4.5.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι με Προεδρικό Διάταγμα από 23.3.2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/τ.Γ΄/2.5.2011, απηλλάγη ο Thomaq Nini του Vasil από τα καθήκοντα του Γενικού Προξένου της Δημοκρατίας της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη και παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:23589/27-05-2011
2877.   Απαλλαγή Επίτιμου Προξένου Μογγολίας στην Ελλάδα
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σχετικό: Το αριθμ. Α.Π.Φ. 1220.11/ΑΣ1663δις/27.4.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι με Προεδρικό Διάταγμα από 23.3.2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221/τ.Γ΄/5.4.2011, απηλλάγη ο Σταύρος Θεοφιλόπουλος του Παναγιώτη από τα καθήκοντα του Επίτιμου Προξένου της Μογγολίας στην Ελλάδα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:23590/27-05-2011
2878.   8η Διεθνής Έκθεση P O L I S 2 0 11
Εγκύκλιοι / Γενικά
8η Διεθνής Έκθεση P O L I S 2 0 11 Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου, Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 3 - 6 Νοεμβρίου 2011 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης - E.E.T.A.A. Α.Ε HELEXPO - Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/06/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:799/06-06-2011
2879.   Μετακίνηση Εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
Μετακίνηση Εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ημερομηνία δημιουργίας:14/06/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:37028
2880.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ) / Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α.Δ.Μ.Θ.
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Ημερομηνία δημιουργίας:08/06/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:22624/03-05-2011Βρέθηκαν 3197 εγγραφές βλέπετε (2861 - 2880 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144 145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης