Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1.Το υπαριθμ.2530/14-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΗΩΘ46ΜΤΛ6-ΘΞΚ). 2. Το υπαριθμ. οικ. 32524(69)16-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 61ΥΠ7ΛΛ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2530/14-01-2020
2.   2884/20. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:20/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2884
3.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 30-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27169/01/2019/30-12-2019
4.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 09-01-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:474/01/2020/10-01-2020
5.   Αναγνώριση Γενικού Προξένου της Αλβανίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.92868/27-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:92868/27-12-2019
6.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019(ΑΔΑ:Ω67Μ46ΜΤΛΠ-ΛΗΤ)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019
7.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» Πρόγραμμα Εργασιών και Προθεσμίες 2020.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Το αριθμ.91147/20-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:91147/20-12-2019
8.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1732/13.1.2019 (ΑΔΑ:6ΩΓΙ46ΜΤΛΠ-Ψ6Θ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:91059/20-12-2019
9.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2020.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.763979(1174)/04-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΝ3ΛΛ-ΛΥ0) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:763979(1174)/04-12-2019
10.   ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 11/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 11/2019, της 13ης Συνεδρίασης της 28ης Νοεμβρίου 2019 (Θέμα 1ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:20/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 809/20-12-2019
11.   Ενημέρωση για την διάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.9904/12-12-2019 του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9904/12-12-2019
12.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/ΑΣΕΠ/11-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:26165/01/2019/13-12-2019
13.   Πρόσκληση στο Τελικό Συνέδριο του έργου «Best Water Use/ BestU», Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:71123/17-12-2019
14.   ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 10/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 10/2019, 11ης Συνεδρίασης της 10ης Οκτωβρίου 2019 (Θέμα 2ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:05/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 782/5-12-2019
15.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η 1ΥΓ/2019 (ΑΔΑ: 6Ζ4Η6Η6-ΣΥΨ) πρόσκληση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:85388/02-12-2019
16.   Εκδηλώσεις Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.79944/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩ1Υ46ΜΤΛ6-Ο2Ε). β) Το υπ αριθμ.709810(1099)+709806(1098) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ6ΞΟ7ΛΛ-ΧΛΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:79944/12-11-2019
17.   Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.79939/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΖΨ46ΜΤΛ6-ΔΕΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:79939/12-11-2019
18.   Ανακοίνωση Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ αριθμ.16802/25-10-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:16802/25-10-2019
19.   ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 9/2019 της 11ης Συνεδρίασης της 10ης Οκτωβρίου 2019 (Θέμα 4ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 726/12-11-2019
20.   Εκδηλώσεις για την επέτειο υπογραφής ανακωχής και λήξης Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.677422(1036)/30-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ψ4Λ7ΛΛ-Η7Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:06/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:677422(1036)/30-10-2019Βρέθηκαν 3000 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης