Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Κοινοποίηση Απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Έλεγχος των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου:1/2022
2.   Απόφαση Νο 2/2022 4ης Συνεδρίασης της 15ης Απριλίου 2022 (Θέμα 2ο)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 2/2022
Ημερομηνία δημιουργίας:24/05/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου:02/2022
3.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/794/4177/10-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 940Μ46ΜΤΛ6-3ΤΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/794/4177/10-03-2021
4.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/790/3951/09-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΦΔ946ΜΤΛ6-ΩΤΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/790/3951/09-03-2021
5.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/ /3495/11-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΦ8Μ46ΜΤΛ6-ΑΧ3).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/ /3495/11-03-2021
6.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/800/3498/11-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 68ΑΛ46ΜΤΛ6-ΩΟΕ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/800/3498/11-03-2021
7.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/793/3952/10-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 652Τ46ΜΤΛ6-4ΒΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/793/3952/10-03-2021
8.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/791/4176 /10-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒΤ946ΜΤΛ6-ΛΤΕ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/791/4176 /10-03-2021
9.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/787/3953/05-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΨΒ746ΜΤΛ6-Κ7Θ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/787/3953/05-03-2021
10.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/786/2915 /05-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΟΤ46ΜΤΛ6-ΡΜΑ)
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/786/2915 /05-03-2021
11.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/789/3955/05-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΓΔ446ΜΤΛ6-Ρ5Χ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/789/3955/05-03-2021
12.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Εγκύκλιοι / Γενικά
: Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/788/2913/08-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 27346ΜΤΛ6-Α3Ξ SRB).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/788/2913/08-03-2021
13.   Πρόσκληση για μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων στο Γραφείο ΝΣΚ της Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Μυτιλήνη) & στο Δικαστικό Γραφείο Σύρου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. 27349/05-03-2021 Ανακοίνωση Πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΟ4ΛΟΡΡΕ-ΨΚ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:27349/05-03-2021
14.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/784/3496/02-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ7ΡΔ46ΜΤΛ6-2ΘΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/784/3496/02-03-2021
15.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/780/3086/-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΙΠ46ΜΤΛ6-1ΜΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/780/3086/-02-2021
16.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/782/2629/24-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 68ΗΜ46ΜΤΛ6-41Χ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/782/2629/24-02-2021
17.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/781/3088/24-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΖ4446ΜΤΛ6-ΘΦΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/781/3088/24-02-2021
18.   Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/783/3172/24-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΥΣΟ46ΜΤΛ6-953).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/783/3172/24-02-2021
19.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/778/2349/12-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 64ΥΗ46ΜΤΛ6-ΣΕΔ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/778/2349/12-02-2021
20.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/771/2351/12-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔΑ946ΜΤΛ6-Ο90).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΙΠΑΑΔ/Φ.4/771/2351/12-02-2021Βρέθηκαν 3211 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης