Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/660/11609/12-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΗΘ46ΜΤΛ6-ΣΜ5) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/660/11609/12-06-2020
2.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/664/12091/18-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΓ346ΜΤΛ6-6ΜΟ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/664/12091/18-06-2020
3.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/144/12165/19-06-2020 (ΑΔΑ:6Γ9446ΜΤΛ6-Θ6Ν) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/144/12165/19-06-2020
4.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/662/11980/17-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ρ0Θ46ΜΤΛ6-9ΗΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/662/11980/17-06-2020
5.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/663/ 11981/17-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Φ0Σ46ΜΤΛ6-9Ι8).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/663/ 11981/17-06-2020
6.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/661/11700 /12-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΥΧ346ΜΤΛ6-ΟΑΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/661/11700 /12-06-2020
7.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την (EESC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/650/10344/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΑ546ΜΤΛ6-96Φ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΙΠΑΑΔ/Φ.4/650/10344/22-05-2020
8.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/659/11186/11-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΧΓΨ46ΜΤΛ6-3ΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/659/11186/11-06-2020
9.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/143/11189/05-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 90ΤΨ46ΜΤΛ6-1Ρ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/143/11189/05-06-2020
10.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/657/10945/09-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω7ΨΟ46ΜΤΛ6-09Φ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/657/10945/09-06-2020
11.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το Α.Π.: οικ. 14604 ΕΞ 2020 ΥΨηΔ 05/06/2020 (ΑΔΑ:6ΙΥΒ46ΜΤΛΠ-ΒΝΟ) έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:36526/12-06-2020
12.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/656/10553/09-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΦΦ46ΜΤΛ6-ΥΚΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/656/10553/09-06-2020
13.   Καθιέρωση 21ης Ιουνίου, επετείου της ιστορικής μάχης του Λαχανά και της απελευθέρωσης του το έτος 1913, ως δημόσιας εορτής.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.286080(468)/05-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΦΨ7ΛΛ-ΛΦΥ) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:286080(468)/05-06-2020
14.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/655/10555/02-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΔΨΥ46ΜΤΛ6-ΠΧΦ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/655/10555/02-06-2020
15.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/654/10556/02-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΡΒΑΟ46ΜΤΛ6-ΓΜ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/654/10556/02-06-2020
16.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/658/11185/05-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΗΖ446ΜΤΛ6-Ρ01).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/658/11185/05-06-2020
17.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Αποστολή EUPOL COPPS.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/653/10536/26-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ3ΒΩ46ΜΤΛ6-ΦΜ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/653/10536/26-05-2020
18.   Πρόσκληση για πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1057096 ΕΞ 2020/22-05-2020 πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΨΔΦΘ46ΜΠ3Ζ-4Ω8).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1057096 ΕΞ 2020/22-05-2020
19.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στo (CEDEFOP)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/651/10345/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΗΓ346ΜΤΛ6-ΞΒΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/651/10345/22-05-2020
20.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/651/10343/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓΚΞ46ΜΤΛ6-Ι24).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/651/10343/22-05-2020Βρέθηκαν 518 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης