Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1.Το υπαριθμ.2530/14-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΗΩΘ46ΜΤΛ6-ΘΞΚ). 2. Το υπαριθμ. οικ. 32524(69)16-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 61ΥΠ7ΛΛ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2530/14-01-2020
2.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019(ΑΔΑ:Ω67Μ46ΜΤΛΠ-ΛΗΤ)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019
3.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1732/13.1.2019 (ΑΔΑ:6ΩΓΙ46ΜΤΛΠ-Ψ6Θ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:91059/20-12-2019
4.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2020.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.763979(1174)/04-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΝ3ΛΛ-ΛΥ0) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:763979(1174)/04-12-2019
5.   Ενημέρωση για την διάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.9904/12-12-2019 του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9904/12-12-2019
6.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η 1ΥΓ/2019 (ΑΔΑ: 6Ζ4Η6Η6-ΣΥΨ) πρόσκληση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:85388/02-12-2019
7.   Εκδηλώσεις Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.79944/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩ1Υ46ΜΤΛ6-Ο2Ε). β) Το υπ αριθμ.709810(1099)+709806(1098) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ6ΞΟ7ΛΛ-ΧΛΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:79944/12-11-2019
8.   Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.79939/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΖΨ46ΜΤΛ6-ΔΕΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:79939/12-11-2019
9.   Εκδηλώσεις για την επέτειο υπογραφής ανακωχής και λήξης Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.677422(1036)/30-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ψ4Λ7ΛΛ-Η7Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:06/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:677422(1036)/30-10-2019
10.   Σημαιοστολισμός, Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Τα υπ αριθμ.69220/0710-2019(ΑΔΑ:ΩΕΔ7465ΧΘ7-Τ0Θ) & 69212/07-10-2019 (ΑΔΑ:6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών β)Το υπ αριθμ.63157(899)/11-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:69220/0710-2019
11.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.69328/07-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 60Ζ5465ΧΘ7-Ω08). β) Το υπ αριθμ.69326/07-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω8ΖΡ465ΧΘ7-8ΘΧ). γ) Το υπ αριθμ.631540(898) +631591(900)/16-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 67ΥΜ7ΛΛ-1ΑΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:69328/07-10-2019
12.   Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.100874/07-10-2019 (ΑΔΑ:649Ω465ΧΙ8-ΝΨΕ) προκήρυξη πρόσκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:100874/07-10-2019
13.   Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ’αριθμ. 598804(820)/25-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΘΨ7ΛΛ-2Σ4) έγγραφο (πρόγραμμα εκδηλώσεων)της Π.Κ.Μ. β)Το υπ’αριθμ.01.α/641/εξ./26-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΦΖ7ΛΛ-Φ2Ν) έγγραφο (πρόγραμμα εκδηλώσεων) της Π.Κ.Μ./Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
Ημερομηνία δημιουργίας:10/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:598804(820)/25-09-2019
14.   Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. οικ.570627(753)/12-09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6Γ447ΛΛ-Ζ9Π).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:570627(753)/12-09-2019
15.   Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.29147/Δ1.10258/27-08-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΑΔΑ: 6ΤΦΖ465Θ1Ω-Β22)
Ημερομηνία δημιουργίας:07/08/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:57126/01-08-2019
16.   Ανακοίνωση για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.34/31-07-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (ΑΔΑ: ΨΜΤ546Μ0ΗΟ-05Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/08/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:123839/Θ1/01-08-2019
17.   Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το με αρ.πρωτ.82523/19-12-2018 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ημερομηνία δημιουργίας:15/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:40257/15-07-2019
18.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για την πλήρωση θέσης του Διοικητή / της Διοικήτριας του (ΟΑΕΔ)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ. 22452/7906/17-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΣΑ465Θ1Ω-Ζ52) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για τη πλήρωση της θέσης του Διοικητή / της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:43404/06-06-2019
19.   «Γνωστοποίηση έκδοσης εγκυκλίου Υπουργικής Απόφασης».
Εγκύκλιοι / Γενικά
«Η υπ’αριθμ. οικ.30294/Δ1.10558/04-07-2019 Εγκύκλιος «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2639)».
Ημερομηνία δημιουργίας:09/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:30294/Δ1.10558/04-07-2019
20.   Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.40957/31-05-2019(ΑΔΑ:6Ο8Ι465ΦΥΟ-6ΦΘ) του Υπουργείου Υγείας. β) Το υπ’αριθμ.271108/26-06-2019 έγγραφο του Σ.ΕΠ.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:40957/31-05-2019Βρέθηκαν 457 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης