Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Πρόσκληση για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη Γ. Γ. Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιούσιας. Ορθή επανάληψη.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.:99603ΕΞ/09-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΙΞΗ-1Ω4) Ορθή επανάληψη 16-09-2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:99603ΕΞ/09-09-2020
2.   Πρόσκληση για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ.:99603ΕΞ/09-09-2020 (ΑΔΑ:99ΞΗΗ-Π4Κ) Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:99603ΕΞ/09-09-2020
3.   Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.57467/10-09-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΛΧ146ΜΤΛ6-0ΟΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:57467/10-09-2020
4.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/692/14892/17-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΥΥ46ΜΤΛ6-ΕΜΤ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/692/14892/17-08-2020
5.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/145/14893/19-08-2020 (ΑΔΑ: 97ΑΙ46ΜΤΛ6- Κ5Ε) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:
6.   Ανάκληση της Φ.471/213/σ.45/10.1.19/ΓΕΑ/Β5/2 Προκήρυξη θέσης ευθύνης Υποδιοικητή της Ε. Μ. Υ./Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: Φ.471/6766/Σ.1522/6.8.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΕΧ6-Α86) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.471/6766/Σ.1522/6.8.2020
7.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/688/15654/12-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ4Ι46ΜΤΛ6-490) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/688/15654/12-08-2020
8.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/690/15355/12-08-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ5Ι46ΜΤΛ6- 50Ξ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/690/15355/12-08-2020
9.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/689/15353/12-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΛΣ46ΜΤΛ6-ΕΙΩ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/689/15353/12-08-2020
10.   Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικής γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/24/οικ.16098/19-08-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/24/οικ.16098/19-08-2020
11.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στη Γ. Δ/νση Προσωπικού & Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/693/15841/20-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠ46ΜΤΛ6-49Μ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/693/15841/20-08-2020
12.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/694/15279/20-08-2020 (ΑΔΑ: Ω90Δ46ΜΤΛ6-Η34) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/694/15279/20-08-2020
13.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/685/14278/07-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΜΑ46ΜΤΛ6-ΟΒΘ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/685/14278/07-08-2020
14.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία (EASO)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/687/15354/06-08-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΚΟ46ΜΤΛ6- 5Ρ9) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/687/15354/06-08-2020
15.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/681/14276/30-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΩΤ46ΜΤΛ6- ΔΟΣ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/681/14276/30-07-2020
16.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό (Innovation and Networks Executive Agency)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/686/14894/31-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΒΘ46ΜΤΛ6-7ΛΓ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/686/14894/31-07-2020
17.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/684 /14277/30-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ9146ΜΤΛ6-ΟΡΛ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/684 /14277/30-07-2020
18.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/682/14531/27-07-2020 (ΑΔΑ: 6Π0Θ46ΜΤΛ6-8ΗΞ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/682/14531/27-07-2020
19.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/683/14209/30-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ4Λ46ΜΤΛ6-ΨΞΒ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/683/14209/30-07-2020
20.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/680/14208/23-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΥΥΘ46ΜΤΛ6-ΖΚ6) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/680/14208/23-07-2020Βρέθηκαν 553 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης