Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Δημοσίευση απόφασης που αφορά στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄5)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019 (ΑΔΑ:6ΕΨΚ465ΧΘΞ-474) Εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019
2.   9111. Έκδοση της αριθ. 1ΣΑΔ/2019 Απόφασης – Προκήρυξης για την επιλογή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9111
3.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.10125/Ζ2/23-01-2019 (ΑΔΑ:Ω3Π64653ΠΣ-3ΚΒ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:10125/Ζ2/23-01-2019
4.   Παράταση προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων της αριθ. Δ4δ/οικ.3920/17-01-2019 Πρόσκλησης στην ΥΠΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ι465ΧΘΞ-Β9Ο) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019
5.   Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.Α.1017/15-01-2019 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΩΛΤΑ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1017/15-01-2018
6.   Πρόσκληση (1ΕΣ/2019) για πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ. 6376/Γ1/16-01-2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:4517/23-01-2019
7.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1. Το υπ αριθμ. 1569/08-01-2019 (ΑΔΑ:9ΟΡΒ465ΧΘ7-ΘΡΥ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Το υπ αριθμ. οικ.2277 5(31)/14-01-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ1ΨΨ7ΛΛ-5Δ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1569/08-01-2019
8.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.: ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΒ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΓ) Προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019
9.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.76578/20-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.211624/Ζ2/07-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΑ24653ΠΣ-ΣΔΘ) προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:76578/20-12-201
10.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2019.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.647290(882)/18-12-2018 (ΑΔΑ: 68Ω17ΛΛ-Θ6Δ) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:647290(882)/18-12-2018
11.   Λειτουργία Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών Ν. Θεσσαλονίκης Χριστούγεννα 2018.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθ.6319/10-12-2018 έγγραφο της Α΄θμιας Υγ/κης Επιτροπής Θεσσαλονίκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:6319/10-12-2018
12.   «Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου».
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018
13.   Σημαιοστολισμός, Εορτασμός και Εκδηλώσεις Εορτασμού για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Η υπ’αριθμ.58318/23-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 947Ο465ΧΘ7-6ΑΧ). β) Το υπ’αριθμ.58307/23-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΝΑΥ465ΧΘ7-ΗΚΩ). γ) Το υπ’αριθμ.540591(703)/07-11-2018 έγγραφο της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: ΩΜΨΟ7ΛΛ-Ζ0Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:58318/23-10-2018
14.   «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων».
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.64487/14-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.87470/08-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ369465ΧΘΞ-Ρ7Ξ) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. γ)Η υπ΄αριθμ.87468/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ7Η465ΧΘΞ-ΙΤΛ) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. δ)Η υπ΄αριθμ.87649/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΧΑ465ΧΘΞ-1Ο7) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:64487/14-11-2018
15.   Εκδηλώσεις εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.546158(710)/31-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΝΒ67ΛΛ-5ΒΓ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:546158(710)/31-10-2018
16.   Ενημέρωση φορέων για την έκδοση του Φ.Ε.Κ. που περιλαμβάνει έγγραφό τους.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.Γ59540/19-10-2018 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Γ59540/19-10-2018
17.   «Εκδηλώσεις επετείου υπογραφής ανακωχής και λήξης Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.536268(692)/25-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΒΔΣ7ΛΛ-Γ30).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:536268(692)/25-10-2018
18.   Αναβολή διεξαγωγής ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ποιότητα στα Δημόσια Έργα: Ανάπτυξη και Εφαρμογή κανόνων Ποιότητας από την Γενική Γραμ
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπάριθμ.:Δ22/7524/17-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ22/7524/17-10-2018
19.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ.57116/17-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΥΦ2465ΧΘ7-ΓΦΠ). β)Η υπ’αριθμ.57117/17-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑΣΥ465ΧΘ7-ΛΞΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:24/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:57116/17-10-2018
20.   Σημαιοστολισμός, Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Τα υπ’αριθμ.51490/25-09-2018(ΑΔΑ:7Υ84465ΧΘ7-7Δ9) & 51489/25-09-2018 (ΑΔΑ:9ΟΚΑ465ΧΘ7-9ΙΔ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών β)Το υπάριθμ.485478(599)/11-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΘΕ7ΛΛ-95Κ) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:51490/25-09-2018Βρέθηκαν 416 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης