Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/784/3496/02-03-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ7ΡΔ46ΜΤΛ6-2ΘΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/784/3496/02-03-2021
2.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/780/3086/-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΙΠ46ΜΤΛ6-1ΜΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/780/3086/-02-2021
3.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/782/2629/24-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 68ΗΜ46ΜΤΛ6-41Χ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/782/2629/24-02-2021
4.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/781/3088/24-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΖ4446ΜΤΛ6-ΘΦΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/781/3088/24-02-2021
5.   Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/783/3172/24-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΥΣΟ46ΜΤΛ6-953).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/783/3172/24-02-2021
6.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/778/2349/12-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 64ΥΗ46ΜΤΛ6-ΣΕΔ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/778/2349/12-02-2021
7.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/771/2351/12-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔΑ946ΜΤΛ6-Ο90).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΙΠΑΑΔ/Φ.4/771/2351/12-02-2021
8.   Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/779/2627/18-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω5Η546ΜΤΛ6-9ΝΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/779/2627/18-02-2021
9.   Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/776/2157/18-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ25Θ46ΜΤΛ6-ΝΓΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:24/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/776/2157/18-02-2021
10.   Προκήρυξη θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/773/1650/10-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 95ΝΣ46ΜΤΛ6-ΚΔΙ)
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΠΑΑΔ/Φ.4/773/1650/10-02-2021
11.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/774/1648/10-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΩΧ46ΜΤΛ6-ΜΑ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/774/1648/10-02-2021
12.   Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/772/1649/10-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Α5Α46ΜΤΛ6-ΘΜΕ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/772/1649/10-02-2021
13.   Προκήρυξη θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/775/2181/18-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΦΛΦ46ΜΤΛ6-ΨΛΦ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/775/2181/18-02-2021
14.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/149/1428/04-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΤΚ46ΜΤΛ6-8ΔΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/149/1428/04-02-2021
15.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/769/1846/04-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΚΒ46ΜΤΛ6-ΒΨΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/769/1846/04-02-2021
16.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/770/1655/05-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦ9Ρ46ΜΤΛ6-ΠΜΑ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/770/1655/05-02-2021
17.   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (02) υπαλλήλων της Κατηγορίας Π.Ε.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.6446/10-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΒΘΚΩ3-30Γ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:6446/10-02-2021
18.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/768/1075/02-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓΔΘ46ΜΤΛ6-ΙΑΑ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/768/1075/02-02-2021
19.   Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/763/1092/01-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ46ΜΤΛ6-ΚΧ8).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/763/1092/01-02-2021
20.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/767/1076/02-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΥΚΖ46ΜΤΛ6-03Κ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/767/1076/02-02-2021Βρέθηκαν 623 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης