Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Σημαιοστολισμός και εκδηλώσεις εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Η υπ αριθμ. 78637/17-11-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΓΙ46ΜΤΛ6-ΧΝΒ). β) Το υπ αριθμ. 78638/17-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΨΨ546ΜΤΛ6-6ΒΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:78637/17-11-2020
2.   Προκήρυξη θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1382/16.11.2020 Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΨΗΣΓ46ΜΤΛΠ-ΚΩΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:78935/18-11-2020
3.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/722/20673/11-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦ4Τ46ΜΤΛ6-Ε1Π).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/722/20673/11-11-2020
4.   Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/723/20570/11-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓ0Δ46ΜΤΛ6-94Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/723/20570/11-11-2020
5.   Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ρώσικης γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Πούσκιν.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/26/οικ. 20171/27-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/26/οικ. 20171/27-10-2020
6.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/147/19839/30-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΗΛ46ΜΤΛ6-7ΙΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/147/19839/30-10-2020
7.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/146/17819/01-10-2020 (ΑΔΑ:Ω71Η46ΜΤΛ6- ΛΡΑ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/146/17819/01-10-2020
8.   Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.51484/15-08-2020 (ΑΔΑ:6ΛΣΝΚΩ3-Ρ4Α) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:51484/15-08-2020
9.   Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ. 570345(788) +567984(780)/16-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΕΙΤ7ΛΛ-Σ45).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:570345(788) +567984(780)/16-10-2020
10.   Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊστάμενου του Τμήματος Δ΄ της (Α.Α.Δ.Ε.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1122111 ΕΞ 2020 (ΑΔΑ: ΨΠΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ0Π) Πρόσκληση της ΑΑΔΕ.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1122111 ΕΞ 2020/14-10-2020
11.   Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/09-10-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΠΙ46ΜΤΛ6-762) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/09-10-2020
12.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/711/18664/07-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΚΙ46ΜΤΛ6- Ι68) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/711/18664/07-10-2020
13.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/710 /18521/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦ146ΜΤΛ6-4ΣΤ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/710 /18521/07-10-2020
14.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/709/18227/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΦΞ46ΜΤΛ6- Χ9Ω) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/709/18227/13-10-2020
15.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/712/18511/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ7146ΜΤΛ6-ΡΙΧ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/712/18511/07-10-2020
16.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/708 /18226/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ46ΜΤΛ6-Υ05) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/708 /18226/06-10-2020
17.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/707/17984/01-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΚ46ΜΤΛ6-ΘΕ8) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/707/17984/01-10-2020
18.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ77246ΜΤΛ6-Σ0Ξ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-09-2020
19.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ3046ΜΤΛ6-Ε47) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020
20.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Γ.Δ.Ο.Υ.) της (Α.Α.Δ.Ε.)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-09-2020 πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-09-202Βρέθηκαν 576 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης