Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/615/6806/28-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΕΧΝ46ΜΤΛ6-1ΩΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/615/6806/28-02-2020
2.   Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: Δ4δ/οικ.14484/28.2.2020 Πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ4δ/οικ.14484/28.2.2020
3.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/614/6807/28-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦΓΞ46ΜΤΛ6-ΛΣ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/614/6807/28-02-2020
4.   Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος της ΕΑΑΔΗΣΥ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπάριθμ.:980/14.2.2020 Απόφαση - παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑ: ΩΒ8ΘΟΞΤΒ-Υ3Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14360/28-02-2020
5.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/613/6194/26-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΦΓΩ46ΜΤΛ6-ΘΛ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/613/6194/26-02-2020
6.   Ανακοίνωση πλήρωσης, με απόσπαση, τριάντα θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/ 140/6526/27-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΧ146ΜΤΛ6-ΤΟΓ).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/ 140/6526/27-02-2020
7.   Μερική Φοίτηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το από 12-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:8188/14-02-2020
8.   Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η 48/14.1.2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με ΑΔΑ:9ΨΗΔ46ΜΓΨ7-59Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4755/22-01-2020
9.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1.Το υπαριθμ.2530/14-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΗΩΘ46ΜΤΛ6-ΘΞΚ). 2. Το υπαριθμ. οικ. 32524(69)16-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 61ΥΠ7ΛΛ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2530/14-01-2020
10.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019(ΑΔΑ:Ω67Μ46ΜΤΛΠ-ΛΗΤ)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019
11.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1732/13.1.2019 (ΑΔΑ:6ΩΓΙ46ΜΤΛΠ-Ψ6Θ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:91059/20-12-2019
12.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2020.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.763979(1174)/04-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΝ3ΛΛ-ΛΥ0) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:763979(1174)/04-12-2019
13.   Ενημέρωση για την διάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.9904/12-12-2019 του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9904/12-12-2019
14.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η 1ΥΓ/2019 (ΑΔΑ: 6Ζ4Η6Η6-ΣΥΨ) πρόσκληση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:85388/02-12-2019
15.   Εκδηλώσεις Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.79944/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩ1Υ46ΜΤΛ6-Ο2Ε). β) Το υπ αριθμ.709810(1099)+709806(1098) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ6ΞΟ7ΛΛ-ΧΛΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:79944/12-11-2019
16.   Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.79939/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΖΨ46ΜΤΛ6-ΔΕΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:79939/12-11-2019
17.   Εκδηλώσεις για την επέτειο υπογραφής ανακωχής και λήξης Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.677422(1036)/30-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ψ4Λ7ΛΛ-Η7Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:06/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:677422(1036)/30-10-2019
18.   Σημαιοστολισμός, Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Τα υπ αριθμ.69220/0710-2019(ΑΔΑ:ΩΕΔ7465ΧΘ7-Τ0Θ) & 69212/07-10-2019 (ΑΔΑ:6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών β)Το υπ αριθμ.63157(899)/11-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:69220/0710-2019
19.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.69328/07-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 60Ζ5465ΧΘ7-Ω08). β) Το υπ αριθμ.69326/07-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω8ΖΡ465ΧΘ7-8ΘΧ). γ) Το υπ αριθμ.631540(898) +631591(900)/16-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 67ΥΜ7ΛΛ-1ΑΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:69328/07-10-2019
20.   Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.100874/07-10-2019 (ΑΔΑ:649Ω465ΧΙ8-ΝΨΕ) προκήρυξη πρόσκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:100874/07-10-2019Βρέθηκαν 465 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης