Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


121.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/144/12165/19-06-2020 (ΑΔΑ:6Γ9446ΜΤΛ6-Θ6Ν) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/144/12165/19-06-2020
122.   Προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/652/10346/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΩΥ46ΜΤΛ6-ΘΙΒ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/652/10346/22-05-2020
123.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-06-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/ΑΣΕΠ/16-06-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:11530/01/2020/19-06-2020
124.   Υποβολή υποψηφιοτήτων εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων Υ. Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:30581/29-06-2020
125.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:30580/29-06-2020
126.   Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της Α.Δ.Μ.Θ
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Το αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:23/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020
127.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/662/11980/17-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ρ0Θ46ΜΤΛ6-9ΗΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/662/11980/17-06-2020
128.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/663/ 11981/17-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Φ0Σ46ΜΤΛ6-9Ι8).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/663/ 11981/17-06-2020
129.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/661/11700 /12-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΥΧ346ΜΤΛ6-ΟΑΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/661/11700 /12-06-2020
130.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την (EESC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/650/10344/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΑ546ΜΤΛ6-96Φ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΙΠΑΑΔ/Φ.4/650/10344/22-05-2020
131.   27846+27847/20. Ενημέρωση σχετικά με την σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων και διερμηνέων για το έτος 2021 από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27846+27847
132.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/659/11186/11-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΧΓΨ46ΜΤΛ6-3ΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/659/11186/11-06-2020
133.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/143/11189/05-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 90ΤΨ46ΜΤΛ6-1Ρ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/143/11189/05-06-2020
134.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/657/10945/09-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω7ΨΟ46ΜΤΛ6-09Φ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/657/10945/09-06-2020
135.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2020 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/12-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9026/01/2020/19-05-2020
136.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το Α.Π.: οικ. 14604 ΕΞ 2020 ΥΨηΔ 05/06/2020 (ΑΔΑ:6ΙΥΒ46ΜΤΛΠ-ΒΝΟ) έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:36526/12-06-2020
137.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/656/10553/09-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΦΦ46ΜΤΛ6-ΥΚΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/656/10553/09-06-2020
138.   Καθιέρωση 21ης Ιουνίου, επετείου της ιστορικής μάχης του Λαχανά και της απελευθέρωσης του το έτος 1913, ως δημόσιας εορτής.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.286080(468)/05-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΦΨ7ΛΛ-ΛΦΥ) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:286080(468)/05-06-2020
139.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/655/10555/02-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΔΨΥ46ΜΤΛ6-ΠΧΦ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/655/10555/02-06-2020
140.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/654/10556/02-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΡΒΑΟ46ΜΤΛ6-ΓΜ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/654/10556/02-06-2020Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (121 - 140 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7 8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης