Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


121.   Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/7546/12-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών- Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/7546/12-03-2020
122.   Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2020
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-03-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2020 (ΦΕΚ 8/ΑΣΕΠ/10-03-2020)
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5174//01/2020/12-03-2020
123.   Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2020
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-03-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2020 (ΦΕΚ 9/ΑΣΕΠ/18-03-2020)
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5722/01/2020/19-3-2020
124.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ΄αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/621/7697/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών- Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/621/7697/13-03-2020
125.   14171. Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Fusion for energy
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14171
126.   14178+14361. Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Fusion for energy
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14178+14361
127.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/615/6806/28-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΕΧΝ46ΜΤΛ6-1ΩΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/615/6806/28-02-2020
128.   Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: Δ4δ/οικ.14484/28.2.2020 Πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ4δ/οικ.14484/28.2.2020
129.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/614/6807/28-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦΓΞ46ΜΤΛ6-ΛΣ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/614/6807/28-02-2020
130.   Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος της ΕΑΑΔΗΣΥ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπάριθμ.:980/14.2.2020 Απόφαση - παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑ: ΩΒ8ΘΟΞΤΒ-Υ3Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14360/28-02-2020
131.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/613/6194/26-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΦΓΩ46ΜΤΛ6-ΘΛ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/613/6194/26-02-2020
132.   Ανακοίνωση πλήρωσης, με απόσπαση, τριάντα θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/ 140/6526/27-02-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΧ146ΜΤΛ6-ΤΟΓ).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/03/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/ 140/6526/27-02-2020
133.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/26-02-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:10845/27-02-2020
134.   Μερική Φοίτηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το από 12-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:8188/14-02-2020
135.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-02-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/ΑΣΕΠ/07-02-2020) & 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 02/ΑΣΕΠ/05-02-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2846//01/2020
136.   Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
Το υπ αριθμ.703/05-02-2020 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:703/05-02-2020
137.   Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η 48/14.1.2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με ΑΔΑ:9ΨΗΔ46ΜΓΨ7-59Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4755/22-01-2020
138.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 01/ΑΣΕΠ/24-01-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4544/31-01-2020
139.   5387/20. Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2020 (χρήση 2019)-Ηλεκτρονι
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5387
140.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1.Το υπαριθμ.2530/14-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΗΩΘ46ΜΤΛ6-ΘΞΚ). 2. Το υπαριθμ. οικ. 32524(69)16-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 61ΥΠ7ΛΛ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2530/14-01-2020Βρέθηκαν 3139 εγγραφές βλέπετε (121 - 140 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7 8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης