Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


421.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-01-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2018 (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/23-01-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2229/01/2018/29-01-2018
422.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-01-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/ΑΣΕΠ/22-01-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2224/01/2018/29-01-2018
423.   Προκηρύξεις θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Διεύθυνσης Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2604/02-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2604/02-02-2018
424.   Προσκλήσεις για πλήρωση θέσεων Τομεακού Γραμματέα και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνω
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2939/02-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2939/02-02-2018
425.   Ανακοίνωση πρόσκλησης θέσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 3706/07-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:3706/07-02-2018
426.   Διευκρινίσεις για την Υποβολή ετήσιων (ΔΠΚ) και (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017) προς την Γ΄ Μονάδα Κ.Ν.Ε.E.Δ.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2018 (χρήση 2017) - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.
Διευκρινίσεις για την Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017) προς την Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΚΝΕΕΔ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2851/15-02-2018
427.   Υποβολή στοιχείων των τεχνικών υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών, (ΦΕΚ 4841/Β/2017) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Υποβολή στοιχείων των τεχνικών υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, οι οποίοι πληρούν τις προβλέψεις του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841Β΄/2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ11/16/29-01-2018
428.   Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2077/30-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2077/30-01-2018
429.   Προσκλήσεις για την πλήρωση θέσεων Γραμματέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2020/31-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2020/31012018
430.   Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Διεύθυνσης Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2077/30-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2077/30-01-2018
431.   Προκήρυξη θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2392/30-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2392/30-01-2018
432.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: 3392/05-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:3392/05-02-2018
433.   Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και διαφημιστικής δαπάνης έτους 2018
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ. 949/2019/25-01-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας και Επικοινωνίας. "Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και διαφημιστικής δαπάνης έτους 2018 και υποβολή εκθέσεων απολογισμού έτους 2017 των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων". (ΑΔΑ: 6ΤΙΧ465ΧΘ0-8Γ0)
Ημερομηνία δημιουργίας:07/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:949/2018/25-01-2018
434.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: 2442/25-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2442/25-01-2018
435.   Προκήρυξη συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:
436.   Πρόσκληση (45ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/24356/2133/2072/1626 Πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Ω8ΛΘ4653Π4-ΒΔΕ).
Ημερομηνία δημιουργίας:06/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/24356/2133/2072/1626
437.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: 3027/31-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:3027/31-01-2018
438.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: 16.1/1000/29-01-2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ0ΨΧ465ΧΘΕ-ΧΑΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:16.1/1000/29-01-2018
439.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: 2576/26-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2576/26-01-2018
440.   Παραμετρικοί Πίνακες Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2018 (χρήση 2017) - Γ.Ε.Δ.Δ.
Παραμετρικοί Πίνακες Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Βρέθηκαν 3197 εγγραφές βλέπετε (421 - 440 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22 23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης