Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


521.   Τύπος και περιεχόμενο της (Δ.Π.Κ) και (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών. ΚΥΑ 1846/2016 (ΦΕΚ 3300/Β/2016)
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
522.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Το αριθμ.3919/07-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3919/07-02-2017
523.   Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. Γ8789/06-02-2017 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου (ΑΔΑ: 6ΒΕΞ465ΧΘΨ-Ψ61).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:Γ8789/06-02-2017
524.   Γνωστοποίηση δημοσίευσης αποφάσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. Οικ.3587/Δ9.1251/26-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3587/Δ9.1251/26-01-2017
525.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 24-01-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2017 (ΦΕΚ 1/ΑΣΕΠ/23-01-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1291/25-01-2017
526.   Απόφαση –Προκήρυξη ΑΕΔΙΚ Α.Ε.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η αριθμ.Πρωτ.:43/26-01-2017 απόφαση – Προκήρυξη της ΑΕΔΙΚ Α.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:43/26-01-2017
527.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.108/18-01-2017 Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΦΛ57Λ1-Γ5Μ).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:108/18-01-2017
528.   Ορισμός ημερομηνίας της εκδήλωσης, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. 482315/637/17-01-2017 (ΑΔΑ: 7Λ0Τ7ΛΛ-Ξ3Δ) έγγραφο της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:482315/637/17-01-2017
529.   Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.3289/13-01-2017 ανακοίνωση του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ: ΩΧ3Ο46914Υ-ΩΙ0) ανακοινοποίηση στο ορθό.
Ημερομηνία δημιουργίας:18/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3289/13-01-2017
530.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2016.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 04-01-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/30-12-2016).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:156/04-01-2017
531.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. 131/02-01-2017 (ΑΔΑ: Ω2Ρ8465ΧΘ7-Ξ0Λ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:131/02-01-2017
532.   1798. Ανακοίνωση πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:12/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1798
533.   1798. Ανακοίνωση πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:12/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1798
534.   1798. Ανακοίνωση πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:12/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1798
535.   1339. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016(Α΄224)
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:11/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1339
536.   908. Δημοσίευση προκήρυξης 6Κ/2016
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:09/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:908
537.   911. Δημοσίευση προκήρυξης 5Κ/2016
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:09/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:911
538.   Έκδοση διοικητικών πράξεων
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:06/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ.Υ.
539.   Μεταφορά υπολοίπου κανονικών Αδειών έτους 2016 των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης ΑΔΜΘ, στο έτος 2017
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Μεταφορά υπολοίπου κανονικών Αδειών έτους 2016 των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης ΑΔΜΘ, στο έτος 2017
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:90339/30-12-2016
540.   Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.46749/05.07.16 απόφασή μας, ως προς τον ορισμό αιρετών εκπροσώπων Υ. Σ. Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.46749/05.07.16 (ΑΔΑ: 6Ω06ΟΡ1Υ-ΦΟΜ) απόφασή μας, ως προς τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. (ΑΔΑ: 7ΑΙ6ΟΡ1Υ-ΝΗΣ)
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:90448/30-12-2016Βρέθηκαν 3132 εγγραφές βλέπετε (521 - 540 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27 28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης