Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


261.   Προκήρυξη για εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
α)Το υπ΄αριθμ.33113/02-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπάριθμ.2421.1/30313/19/24-04-2019(ΑΔΑ:6ΒΟΗ4653ΠΩ-ΖΣΦ) Απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ημερομηνία δημιουργίας:07/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:33113/02-05-2019
262.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2K/2019 τροποποίηση.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 04-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 8/ΑΣΕΠ/03-04-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:20028/04-04-2019
263.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 30-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/25-04-2019) & 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/25-04-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:8349//01/2019/30-04-2019
264.   Δημοσίευση Τροποποιήσεων Προκηρύξεων ΑΣΕΠ: 1Γ/2019, 1Κ/2019, 2Κ/2019 και 4Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
α)Το ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/02-05-2019 στο οποίο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις των προκηρύξεων: 1Γ/2019, 1Κ/2019, 2Κ/2019 και 4Κ/2019, β)Η από 17-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019, γ)Η από 23-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2019 & 2Κ/2019, δ)Η από 24-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 και ε)Η από 24-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2019.
Ημερομηνία δημιουργίας:07/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:25324/03-05-2019
265.   Εκδηλώσεις για εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Η υπ’αριθμ.27217/10-04-2019(ΑΔΑ:6ΔΗ5465ΧΘ7-ΞΒ6)Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, β)Το υπ΄αριθμ.27205/10-04-2019(ΑΔΑ:ΨΦΞ4465ΧΘ7-ΠΗ5) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, β)Το υπ’αριθμ.259592(405)/22-04-2019(ΑΔΑ:ΩΟΘΜ7ΛΛ-96Β) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ)Το υπ’αριθμ.239722(373)+239701(372)/19-04-2019(ΑΔΑ:6ΚΤΨ7ΛΛ-9Κ3) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:27217/10-04-2019
266.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 15-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2019(ΦΕΚ 10/ΑΣΕΠ/11-04-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:7377/01/2019/15-04-2019
267.   Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρείας (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ΄αριθμ.29889/18-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:29889/18-04-2019
268.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.31277/23-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.9645/16-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΥ1Ι5Ζ-ΥΜΥ) πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, γ) Το υπ΄ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/481/12798/11.4.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΕ465ΧΘΨ-ΟΚ9) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:31277/23-04-2019
269.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2ΕΣ/2019) για την πλήρωση θέσης Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.2909.1/34035/2019/13-05-2019(ΑΔΑ:6Ρ954653ΠΩ-816) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2ΕΣ/2019) για τη πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:2909.1/34035/2019/13-05-2019
270.   Γενικός Σημαιοστολισμός για το Άγιο Πάσχα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ. 261744(407)/22-04-2019 (ΑΔΑ: 68ΣΦ7ΛΛ-ΠΦ6) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:261744(407)/22-04-2019
271.   Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ.27929/12-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:27929/12-04-2019
272.   Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ.28940/16-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:28940/16-04-2019
273.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Κ/2019 (ΦΕΚ 09/ΑΣΕΠ/08-04-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6966/01/2019/10-04-2019
274.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ.27265/11-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:27265/11-04-2019
275.   Πρόσκληση για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.52972//2019/18-03-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:52972/2019/18-03-2019
276.   Εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης
Εγκύκλιοι / Γενικά
1)Το υπαριθμ.23694/01-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΜ0465ΧΘ7-ΞΣΤ)έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 2)Το υπαριθμ. 211859(328)/02-04-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΧΛ7ΛΛ-Ο3Ω) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:23694/01-04-2019
277.   Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.212940(329)/03-04-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΡΜ7ΛΛ-4Ν1) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:212940(329)/03-04-2019
278.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 02-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2019(ΦΕΚ 7/ΑΣΕΠ/28-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6472/01/2019/02-04-2019
279.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη στελέχωση του (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/3841/03-04-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 9ΙΒ3Ω-040).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/3841/03-04-2019
280.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-03-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2019(ΦΕΚ 6/ΑΣΕΠ/21-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6087/01/2019/27-03-2019Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (261 - 280 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14 15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης