Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


501.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-03-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2017 (ΦΕΚ 11/ΑΣΕΠ/03-03-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3913/10-03-2017
502.   Βραβεία Δημοσίου Τομέα των Ηνωμένων Εθνών
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.8436/08-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:8436/08-03-2017
503.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ. 7518/09-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΜΓ465ΧΘ7-Β7Ν). β) Το υπ’αριθμ. 7517/09-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΚΕ465ΧΘ7-Π3Μ). γ) Το υπ’αριθμ. 93564/156+93549/155+91997/154/09-03-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΘΠΤ7ΛΛ-ΡΝΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:7518/09-03-2017
504.   Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.13511/08-03-2017 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: Ψ9ΟΜΟΡ1Ι-ΛΙ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:13511/08-03-2017
505.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.77/Ζ2/08-03-2017 ανακοίνωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΑΔΑ: Ω7Π84691ΩΔ-ΧΗΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:77/Ζ2/08-03-2017
506.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 06-03-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2017 (ΦΕΚ 10/ΑΣΕΠ/03-03-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:16248/13-03-2017
507.   Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2510/08-03-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: Ω3ΞΨ4653ΠΓ-ΤΣ1).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2510/08-03-2017
508.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ε.Υ.Δ. των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.300404/ΥΔ823/06-03-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΑΔΑ: 7Χ43465ΧΙ8-ΠΟΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:300404/ΥΔ823/06-03-2017
509.   21333. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 21333
510.   Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το με αρ.πρωτ.81953/22-12-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:81953/22-12-2016
511.   Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513
512.   Επείγουσα ενημέρωση για επιβεβαίωση νομιμότητας καταβολής αποδοχών
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Το αριθ. Πρωτ.ΕΑΠ 2000487 ΕΞ2017/15-02-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:10218/16-02-2017
513.   Πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.15820/22-02-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 6ΤΝΕΩ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:15820/22-02-2017
514.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-02-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2017 (ΦΕΚ 7/ΑΣΕΠ/15-02-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2786/20-02-2017
515.   πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στο Γραφείο του Προέδρου της Ε. Α. Α. Δημοσίων Συμβάσεων.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.1373/22-02-2017 ανακοίνωση πρόσκληση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΠΩ7ΟΞΤΒ-10Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:28/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1373/22-02-2017
516.   Σύνταξη και υποβολή Έκθεση Απολογισμού Δράσης για το έτος 2016.
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Το υπ’αριθμ.οικ.8522/09-02-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:8522/09-02-2017
517.   Ανακοίνωση πρόσκληση για την πλήρωση μιας θέσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.787/09-02-2017 ανακοίνωση πρόσκληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΔΑ: Ω8Τ1ΙΜΞ-ΒΣ1).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:787/09-02-2017
518.   Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - Γ.Ε.Δ.Δ.
άρθρο 66 του ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016) Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
519.   Τύπος και περιεχόμενο της (Δ.Π.Κ) και (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - Γ.Ε.Δ.Δ.
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών. ΚΥΑ 1846/2016 (ΦΕΚ 3300/Β/2016)
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
520.   Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.
άρθρο 66 του ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016) Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:Βρέθηκαν 3132 εγγραφές βλέπετε (501 - 520 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26 27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης