Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


661.   Πρόσκληση για στελέχωση του Περιφ. Γραφείου Λέσβου, του Περιφ. Γραφείου Σάμου και του Αυτοτ. Κλιμ. Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.16817/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 64ΡΝ465ΦΘΕ-ΛΝΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:16817/13-10-2016
662.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2016.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-10-2016 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2016 (ΦΕΚ 05/ΑΣΕΠ/06-10-2016).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:19189/11-10-2016
663.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4573/04-10-2016 ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΨΨΤ646904Υ-ΩΒΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4573/04-10-2016
664.   Ανάκληση Π.Δ. αναγνώρισης κ. Κων. Γκαμπαερίδη ως Ε. Προξένου της ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αλεξανδρούπολη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.29504/29-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29504/29-09-2016
665.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ. 29970/30-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΠΖΞ465ΦΘΕ-ΓΛΒ). β) Το υπ’αριθμ. 408767/468+ 408766/467/10-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΩ3Χ7ΛΛ-ΒΩΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29970/30-09-2016
666.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.1979/Φ100/06-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΨΛΕ469Η2Σ-Β1Β) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:1979/Φ100/25-10-2016
667.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα - Π.Δ. 69/2016
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα - Π.Δ. 69/2016
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:70554/11-10-2016
668.   Καθορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για το Υ. Σ. Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Καθορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 7ΖΜΣΟΡ1Υ-ΨΓ2)
Ημερομηνία δημιουργίας:10/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:70450/10-10-2016
669.   Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. Φ.471.61/70/339613/Σ.950/12-9-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ) (ΑΔΑ: ΩΨΟ96-Ψ0Ψ)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.471.61/70/339613/Σ.950/12-9-2016
670.   Ορθή επανακοινοποίηση ανακοίνωσης για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2220/29-09-2016 ανακοίνωση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: 60ΖΕ4691Ο8-ΝΤΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2220/29-09-2016
671.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Το αριθμ.29751/28-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29751/28-09-2016
672.   πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. Φ.479.1/ΑΔ.8886/14-09-2016 ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.479.1/ΑΔ.8886/14-09-2016
673.   πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.73256/28122/19-09-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 7ΑΘΜΟΡ1Κ-ΨΨ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:73256/28122/19-09-2016
674.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Α.Ε.Ι.-Ν.Π.Δ.Δ.).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.89/22-09-2016 ανακοίνωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ: 6ΒΔ246ΨΖ3Π-ΜΔΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:89/22-09-2016
675.   Πρόσκληση σχετικά με την στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.14812/21-09-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΗΒΣ465ΦΘΕ-ΩΞΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:14812/21-09-2016
676.   Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.29036/20-09-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 79Β5465ΦΘΕ-ΤΨ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29036/20-09-2016
677.   Ενημέρωση ψηφοφορία με αλληλογραφία & Πίνακες Εκλογέων Μονίμων και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων για το Υ.Σ. της Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Ενημέρωση ψηφοφορία με αλληλογραφία & Πίνακες Εκλογέων Μονίμων και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων για το Υ.Σ. της Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:66553/26-09-2016
678.   Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αποσπάσεις
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4262/12-09-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Α5Ω465ΦΘΕ-ΤΣΙ)
Ημερομηνία δημιουργίας:21/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4262/12-09-2016
679.   Ανακήρυξη Υποψηφίων Υ.Σ. υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων του μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62965/12-09-2016
680.   Προκήρυξη εκλογών – ορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια εκλογής αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. της Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Προκήρυξη εκλογών – ορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια εκλογής των αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Δ.Μ.Θ., για το χρονικό διάστημα από 01-01- 2017 έως 31-12-2018
Ημερομηνία δημιουργίας:12/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62966/12-09-2016Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (661 - 680 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34 35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης