Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


41.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/660/11609/12-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΗΘ46ΜΤΛ6-ΣΜ5) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/660/11609/12-06-2020
42.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/664/12091/18-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΓ346ΜΤΛ6-6ΜΟ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/664/12091/18-06-2020
43.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/144/12165/19-06-2020 (ΑΔΑ:6Γ9446ΜΤΛ6-Θ6Ν) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/144/12165/19-06-2020
44.   Προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/652/10346/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΩΥ46ΜΤΛ6-ΘΙΒ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/652/10346/22-05-2020
45.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-06-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/ΑΣΕΠ/16-06-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:11530/01/2020/19-06-2020
46.   Υποβολή υποψηφιοτήτων εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων Υ. Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:30581/29-06-2020
47.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:30580/29-06-2020
48.   Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της Α.Δ.Μ.Θ
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Το αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:23/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020
49.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/662/11980/17-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ρ0Θ46ΜΤΛ6-9ΗΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/662/11980/17-06-2020
50.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/663/ 11981/17-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Φ0Σ46ΜΤΛ6-9Ι8).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/663/ 11981/17-06-2020
51.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/661/11700 /12-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΥΧ346ΜΤΛ6-ΟΑΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/661/11700 /12-06-2020
52.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την (EESC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/650/10344/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΑ546ΜΤΛ6-96Φ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΙΠΑΑΔ/Φ.4/650/10344/22-05-2020
53.   27846+27847/20. Ενημέρωση σχετικά με την σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων και διερμηνέων για το έτος 2021 από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27846+27847
54.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/659/11186/11-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΧΓΨ46ΜΤΛ6-3ΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/659/11186/11-06-2020
55.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/143/11189/05-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 90ΤΨ46ΜΤΛ6-1Ρ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/143/11189/05-06-2020
56.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/657/10945/09-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω7ΨΟ46ΜΤΛ6-09Φ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/657/10945/09-06-2020
57.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2020 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/12-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9026/01/2020/19-05-2020
58.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το Α.Π.: οικ. 14604 ΕΞ 2020 ΥΨηΔ 05/06/2020 (ΑΔΑ:6ΙΥΒ46ΜΤΛΠ-ΒΝΟ) έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:36526/12-06-2020
59.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/656/10553/09-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΦΦ46ΜΤΛ6-ΥΚΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/656/10553/09-06-2020
60.   Καθιέρωση 21ης Ιουνίου, επετείου της ιστορικής μάχης του Λαχανά και της απελευθέρωσης του το έτος 1913, ως δημόσιας εορτής.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.286080(468)/05-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΦΨ7ΛΛ-ΛΦΥ) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:286080(468)/05-06-2020Βρέθηκαν 3120 εγγραφές βλέπετε (41 - 60 )

Σελίδες:
1    2    3 4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης