Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


41.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η 3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7) ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7)
42.   Πρόσκληση για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 6ΘΡ8Ω-ΝΕΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019
43.   Δημοσίευση απόφασης που αφορά στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄5)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019 (ΑΔΑ:6ΕΨΚ465ΧΘΞ-474) Εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019
44.   9111. Έκδοση της αριθ. 1ΣΑΔ/2019 Απόφασης – Προκήρυξης για την επιλογή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9111
45.   Πρόσκληση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.17116/Θ1/05-02-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΦΙΨ4653ΠΣ-Χ92).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:17116/Θ1/05-02-2019
46.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 05-02-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2019(ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/01-02-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:2038/01/2019/05-02-2019
47.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.10125/Ζ2/23-01-2019 (ΑΔΑ:Ω3Π64653ΠΣ-3ΚΒ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:10125/Ζ2/23-01-2019
48.   Ανακοίνωση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.19/25-01-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: ΨΨΡΜ465ΧΘ0-ΞΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:19/25-01-2019
49.   Παράταση προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων της αριθ. Δ4δ/οικ.3920/17-01-2019 Πρόσκλησης στην ΥΠΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ι465ΧΘΞ-Β9Ο) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019
50.   Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.Α.1017/15-01-2019 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΩΛΤΑ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1017/15-01-2018
51.   Πρόσκληση (1ΕΣ/2019) για πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ. 6376/Γ1/16-01-2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:4517/23-01-2019
52.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1. Το υπ αριθμ. 1569/08-01-2019 (ΑΔΑ:9ΟΡΒ465ΧΘ7-ΘΡΥ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Το υπ αριθμ. οικ.2277 5(31)/14-01-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ1ΨΨ7ΛΛ-5Δ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1569/08-01-2019
53.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.: ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΒ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΓ) Προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019
54.   Διαβίβαση της υπ’άριθμ.864/14-12-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.879/07-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Το υπ αριθμ.872/18-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:864/14-12-2018
55.   1420. Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2018
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:16/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1420
56.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΠΔ/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 27-12-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΠΔ/2018(ΦΕΚ 34/ΑΣΕΠ/20-12-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:33667/01/2018/27-12-2018
57.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.76578/20-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.211624/Ζ2/07-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΑ24653ΠΣ-ΣΔΘ) προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:76578/20-12-201
58.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2019.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.647290(882)/18-12-2018 (ΑΔΑ: 68Ω17ΛΛ-Θ6Δ) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:647290(882)/18-12-2018
59.   Λειτουργία Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών Ν. Θεσσαλονίκης Χριστούγεννα 2018.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθ.6319/10-12-2018 έγγραφο της Α΄θμιας Υγ/κης Επιτροπής Θεσσαλονίκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:6319/10-12-2018
60.   Διοργάνωση Σεμιναρίου με τίτλο «Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Έργων & Μελετών».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
α)Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα του ΙΑΝΑΠ β)Πρόσκληση Σεμιναρίου γ)Αίτηση Συμμετοχής
Ημερομηνία δημιουργίας:13/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:76201/07-12-2018Βρέθηκαν 2953 εγγραφές βλέπετε (41 - 60 )

Σελίδες:
1    2    3 4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης