Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


41.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/756/23489/30-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΚ8746ΜΤΛ6-ΚΥΠ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/756/23489/30-12-2020
42.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/757/23478/30-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΨΧΦ46ΜΤΛ6-ΕΗΦ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/757/23478/30-12-2020
43.   Διαβίβαση Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020 - 2025.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ.35787 ΕΞ2020/21.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:35787 ΕΞ2020/21.12.2020
44.   Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία (EMSA) –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/758/23477/07-01-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ22446ΜΤΛ6-4ΥΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/758/23477/07-01-2021
45.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/148/23277/07-01-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Δ7Ι46ΜΤΛ6-ΤΒΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/148/23277/07-01-2021
46.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 08-01-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Ε/2020 (ΦΕΚ 48/ΑΣΕΠ/31-12-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:259/01/2021/08-01-2021
47.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/747/22554/17-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΦ146ΜΤΛ6-0ΞΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/747/22554/17-12-2020
48.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/745/22551 /17-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΜΧ46ΜΤΛ6-ΥΔΚ.).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/745/22551 /17-12-2020
49.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/746/22552/17-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΧΓΥ46ΜΤΛ6-ΛΒΞ).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/746/22552/17-12-2020
50.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/748/22553/17-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 642Ω46ΜΤΛ6-Α2Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/748/22553/17-12-2020
51.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2021.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ. 710373(1012)/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΡΟ7ΛΛ-ΣΘΧ) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:710373(1012)/24-12-2020
52.   Ανακοίνωση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. 36205 ΕΞ 2020/24-12-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΚΙΙ46ΜΤΛΠ-2ΤΒ).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:36205 ΕΞ 2020/24-12-2020
53.   Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/740/21977/07-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω3ΠΑ46ΜΤΛ6-Χ7Υ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/740/21977/07-12-2020
54.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 17-12-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 8Κ/2020 (ΦΕΚ 46/ΑΣΕΠ/11-12-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:26011/01/2020/14-12-2020
55.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/21700/26-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ0ΩΞ46ΜΤΛ6-ΡΒ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/21700/26-11-2020
56.   Παράταση προθεσμίας στην «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/737/21546/26-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞ8Ο46ΜΤΛ6-Φ0Τ).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/737/21546/26-11-2020
57.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/725/21205/18-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 97ΣΕ46ΜΤΛ6-ΦΙΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/725/21205/18-11-2020
58.   Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/728/21201/18-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΧΗΠ46ΜΤΛ6-4Υ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/728/21201/18-11-2020
59.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/729/21206 /18-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 66ΣΣ46ΜΤΛ6-ΝΑΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/729/21206 /18-11-2020
60.   Προκήρυξη θέσεως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/730/21204/18-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕΡΠ46ΜΤΛ6-Σ2Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/730/21204/18-11-2020Βρέθηκαν 3209 εγγραφές βλέπετε (41 - 60 )

Σελίδες:
1    2    3 4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης