Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Τροποποίηση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1047523 ΕΞ 2020/27-04-2020 ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: 6Υ4Κ46ΜΠ3Ζ-ΨΗΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Β 1038555 ΕΞ 2020/17-03-2020
2.   Ανακοίνωση Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ αριθμ.16802/25-10-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:16802/25-10-2019
3.   Πρόσκληση για απόσπαση προσωπικού του κλάδου Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ αριθμ. ΓΡ. ΥΦ. 265 ΕΞ/2019/04-11-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΑΔΑ: 6ΑΙΧΟΞΘ6-6ΙΙ) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/11/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΡ. ΥΦ. 265 ΕΞ/2019/04-11-2019
4.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.54952/03-09-2019(ΑΔΑ:ΩΡΛΧΚΩ3-ΚΦΤ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:54952/03-09-2019
5.   Ανακοίνωση για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο (5) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.31921/15-05-2019(ΑΔΑ:6ΕΩ4ΚΩ3-0ΩΤ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:31921/15-05-2019
6.   Πρόσκληση για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.52972//2019/18-03-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:52972/2019/18-03-2019
7.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη στελέχωση του (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/3841/03-04-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 9ΙΒ3Ω-040).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/3841/03-04-2019
8.   Πρόσκληση για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπαριθμ.37768/25-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: 6ΗΗ2ΟΡΕ-Γ9Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:37768/25-02-2019
9.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η 3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7) ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7)
10.   Πρόσκληση για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 6ΘΡ8Ω-ΝΕΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019
11.   Πρόσκληση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.17116/Θ1/05-02-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΦΙΨ4653ΠΣ-Χ92).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:17116/Θ1/05-02-2019
12.   Ανακοίνωση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.19/25-01-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: ΨΨΡΜ465ΧΘ0-ΞΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:19/25-01-2019
13.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στη Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του ΥΠ.ΕΣ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.59272/25-10-2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΓΩΟ465ΧΘ7-ΛΚ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:59272/25-10-2018
14.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
α)Το υπ΄αριθμ.45194/30-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ. Α1α/οικ.61588/09-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΜ65465ΦΥΟ-4ΥΛ) πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/09/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:45194/30-08-2018
15.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄αριθμ.37591/23-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄ αριθμ. 5971/09.07.2018 (ΑΔΑ: 726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση στην «Αρχή Διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:37591/23-07-2018
16.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αριθμ.40674/2177/29-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΨΘΖ465ΧΘΞ-Υ5Η).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40674/2177/29-05-2018
17.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για αποσπάσεις υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αριθμ.Η υπ’αριθμ.1211/22-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: ΩΟ0Ψ465Θ6Λ-Ε5Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:1211/22-05-2018
18.   Κοινοποίηση εγκυκλίου για αμοιβαίες μετατάξεις, στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το υπαριθμ.21574/21-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:21574/21-05-2018
19.   Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Tο υπ΄αριθμ.:38224/04-04-2018 έγγραφο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. (ΑΔΑ: Ψ1ΣΟ465ΧΙ8-ΞΩ4)
Ημερομηνία δημιουργίας:10/04/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:38224/04-04-2018
20.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.19451/17-11-2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΥΛΑ465ΧΘΕ-Μ76).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/11/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:19451/17-11-2017Βρέθηκαν 492 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης