Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


361.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Το υπαριθμ.40488/02-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπαριθμ. 4151.10-13/2749/30-07-2018 (ΑΔΑ:9ΝΔΓ4653ΠΩ-9Κ4) πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40488/02-08-2018
362.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Το υπαριθμ.40837/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπαριθμ. 2901.1/57385/2018/27-07-2018 (ΑΔΑ:Ω5ΖΚ4653ΠΩ-ΒΥΓ) πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40837/03-08-2018
363.   Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄αριθμ.40834/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.11475/2018/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ω16465ΧΘ0-7ΓΣ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. γ)Η υπ΄αριθμ. 11480/2018/30-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΑ6Λ465ΧΘ0-ΓΚ8) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40834/03-08-2018
364.   Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄αριθμ.40828/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.2901.1/57384/2018/27-07-2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΠΕ4653ΠΩ-5ΣΒ) πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40828/03-08-2018
365.   Οικ.46338. Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Ημερομηνία δημιουργίας:31/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:46338
366.   Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Δ. Σ. της (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
Ημερομηνία δημιουργίας:25/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:37735/23-07-2018
367.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄αριθμ.37591/23-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄ αριθμ. 5971/09.07.2018 (ΑΔΑ: 726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση στην «Αρχή Διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:37591/23-07-2018
368.   Οικ. 43356. Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων Υποψηφίων – Πρ
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Ημερομηνία δημιουργίας:18/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Οικ. 43356
369.   Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών 2018-2019
Εγκύκλιοι / Γενικά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ ΑΜΘ & της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:42469/17-07-2018
370.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.33710/05-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. β)Το υπ΄αριθμ. 33112/03-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Ηυπ’αριθμ.:2/47983/0004/15-06-2018(ΑΔΑ:ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4) Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:33710/05-07-2018
371.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 9K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 03-07-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 9Κ/2018 (ΦΕΚ 20/ΑΣΕΠ/28-06-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/07/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:21285/01/2018/03-07-2018
372.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσ
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:
373.   Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:39074/28-06-2018
374.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 25-06-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 8Κ/2018 (ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/20-06-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:20779/01/2018/25-06-2018
375.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 18-06-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2018 (ΦΕΚ 18/ΑΣΕΠ/14-06-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:20214/01/2018/18-06-2018
376.   40123. Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/19570/3338
377.   Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υ. Σ. των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-06-2018 (ΑΔΑ : 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:36476/18-06-2018
378.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αριθμ.40674/2177/29-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΨΘΖ465ΧΘΞ-Υ5Η).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40674/2177/29-05-2018
379.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για αποσπάσεις υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αριθμ.Η υπ’αριθμ.1211/22-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: ΩΟ0Ψ465Θ6Λ-Ε5Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:1211/22-05-2018
380.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 6K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 25-05-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/ΑΣΕΠ/22-05-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40674/2177/2905-2018Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (361 - 380 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19 20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης