Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


3081.   Δημοσίευση των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2009
Δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-04-2009 έως 31-12-2009
Ημερομηνία δημιουργίας:06/02/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ.Υ.
3082.   Τίτλος Εγγράφου :
Εγκύκλιοι / Γενικά
Περιγραφή :
Ημερομηνία δημιουργίας:10/01/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΦΓ/78/κλ.ΗΓ
3083.   Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (v3.0)
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (v3.0)
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2008
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3084.   Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών (v3.0)
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών (v3.0)
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2008
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3085.   Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσιοι Διαδικτυακοί Τόποι - ΔΔΤ) αποτελούν την πύλη εισόδου πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς και ακολουθούν τις κάτωθι θεμελιώδεις αρχές
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2008
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3086.   Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (v3.0)
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (Έκδοση 3.00) και αποτελεί µέρος της Γ’ έκδοσης του Πλαισίου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Σκοπός του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) είναι να υποστηρίξει τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην επιλογή των κατάλληλων µηχανισµών αυθεντικοποίησης και στον καθορισµό των διαδικασιών εγγραφής και ταυτοποίησης των χρηστών
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2008
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3087.   Μοντέλο Τεκμηρίωσης (v3.0)
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρόταση τεκµηρίωσης των ∆ιαδικασιών, των Εγγράφων και των XML Σχηµάτων που πρόκειται να µοντελοποιηθούν και να σχεδιαστούν για τις ανάγκες του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (ή Πλαισίου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – ΠΗ∆). Στόχος του είναι να περιγράψει τη σηµειογραφία, τους κανόνες και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρµόζονται για την ανάπτυξη µοντέλων διαδικασιών και δεδοµένων – µεταδεδοµένων. Παράλληλα, θέτει τις συµβάσεις ονοµατολογίας και σχεδιασµού και τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων για να διασφαλιστεί η αντιµετώπιση ζητηµάτων που εµπίπτουν σε αυτές τις περιοχές µε ένα ενιαίο τρόπο για το σύνολο της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Πέραν των κατευθύνσεων για το σχεδιασµό νέων µοντέλων, η προσαρµογή των Μοντέλων που θα εκδώσει το ΠΗ∆ στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ∆ηµόσιου Φορέα µε τρόπο που θα παραµένουν συµβατά µε τις οδηγίες του ΠΗ∆ αποτελεί ένα ακόµη κρίσιµο σηµείο µε το οποίο ασχολείται το Μοντέλο Τεκµηρίωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2008
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3088.   «Ενημέρωση των Πολιτών για το ρόλο και τη λειτουργία των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας»
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Γενικά
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων Κράτους - Πολίτη και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, έχει εισάγει το θεσμό της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας. Κύρια αποστολή των Επιτροπών αυτών είναι η αποζημίωση των πολιτών σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και ειδικότερα, όταν οι υποθέσεις τους δεν διεκπεραιώνονται, εντός των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/06/2008
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/17473
3089.   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Προεδρικά Διατάγματα
Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγμα τος υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που αποτελούν οργανισμούς της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/07/2007
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΦΕΚ 150 Α
3090.   Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το− μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης κ
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Νόμοι
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόμου είναι ο καθορισμός, σύμφω− να και με την Οδηγία 2003/98/ΕΚ (L 345/90/31.12.2003), των όρων, των προϋποθέσεων, καθώς και των τρόπων διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων, που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως τα έγγραφα και οι φορείς καθορίζονται στις επί μέρους διατάξεις των άρθρων 3 και 4 αυτού του νόμου. Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα παραπάνω έγγραφα εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2006
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΦΕΚ Α 57 Ν 3448
3091.   DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - on the re-use of public sector information
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ΕΕ L 345/90 της 31.12.2003.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/11/2003
Αρ. Πρωτοκόλλου:2003/98/EC
3092.   Ο∆ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ΕΕ L 345/90 της 31.12.2003.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/11/2003
Αρ. Πρωτοκόλλου:2003/98/EC
3093.   Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Νόμοι
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/1999
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΦΕΚ Α 45 Ν 2690
3094.   apofash1σ
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Προεδρικά Διατάγματα
Φεκ 105 Α ωβ
Ημερομηνία δημιουργίας:02/10/1998
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3095.   Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Νόμοι
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/04/1997
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΦΕΚ Α 50 Ν 2472
3096.   Ν. 2472/97 Με ενσωµάτωση των τροποποιήσεων. ΦΕΚ 84/2000, ΦΕΚ 109Α /2001
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Γενικά
Ν. 2472/97 Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Με ενσωµάτωση των τροποποιήσεων. (ΦΕΚ 84/2000, ΦΕΚ 109Α /2001)
Ημερομηνία δημιουργίας:10/04/1997
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ν 2472 1997
3097.   Αίτηση ΠΙΝΕΠ
Επιμόρφωση / Εντυπα ΠΙ.ΝΕ.Π.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/01/1970
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3098.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 για το έτος 2008
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2008
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 για το έτος 2008
Ημερομηνία δημιουργίας:01/01/1970
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3099.   Κοινοποίηση Απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2013
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010, που αφορά στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των εκλογικών συνδυασμών που συμμετείχαν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/01/1970
Αρ. Πρωτοκόλλου:8/2013
3100.   Κοινοποίηση Απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2013
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010, που αφορά στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των εκλογικών συνδυασμών που συμμετείχαν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/01/1970
Αρ. Πρωτοκόλλου:9/2013Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (3081 - 3100 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155 156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης