Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


561.   Πρόσκληση για μετατάξεις στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2/20135/0004/14-03-2017 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΑΨ5Η-5Χ7).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/20135/0004/14-03-2017
562.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.ΔΔΑΔ Β 1038438 ΕΞ 2017/14-03-2017 ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΨΥΓΣΗ-94Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Β 1038438 ΕΞ 2017/14-03-2017
563.   Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.1568/14-03-2017 ανακοίνωση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΨΒΔΟΞΑ0-24Ε).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1568/14-03-2017
564.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 17-02-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/13-02-2017). και Τροποποίηση (ΦΕΚ 8/ΑΣΕΠ/15-02-2017) της Προκήρυξης 2Κ/2017
Ημερομηνία δημιουργίας:17/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2713/17-02-2017
565.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.ΓΠ-03-1460/14-03-2017 ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΑΔΑ: 6ΘΜ9ΟΡΕ3-ΙΥΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΠ-03-1460/14-03-2017
566.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-03-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2017 (ΦΕΚ 11/ΑΣΕΠ/03-03-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3913/10-03-2017
567.   Βραβεία Δημοσίου Τομέα των Ηνωμένων Εθνών
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.8436/08-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:8436/08-03-2017
568.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ. 7518/09-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΜΓ465ΧΘ7-Β7Ν). β) Το υπ’αριθμ. 7517/09-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΚΕ465ΧΘ7-Π3Μ). γ) Το υπ’αριθμ. 93564/156+93549/155+91997/154/09-03-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΘΠΤ7ΛΛ-ΡΝΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:7518/09-03-2017
569.   Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.13511/08-03-2017 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: Ψ9ΟΜΟΡ1Ι-ΛΙ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:13511/08-03-2017
570.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.77/Ζ2/08-03-2017 ανακοίνωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΑΔΑ: Ω7Π84691ΩΔ-ΧΗΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:77/Ζ2/08-03-2017
571.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 06-03-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2017 (ΦΕΚ 10/ΑΣΕΠ/03-03-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:16248/13-03-2017
572.   Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2510/08-03-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: Ω3ΞΨ4653ΠΓ-ΤΣ1).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2510/08-03-2017
573.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ε.Υ.Δ. των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.300404/ΥΔ823/06-03-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΑΔΑ: 7Χ43465ΧΙ8-ΠΟΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:300404/ΥΔ823/06-03-2017
574.   21333. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 21333
575.   Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το με αρ.πρωτ.81953/22-12-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:81953/22-12-2016
576.   Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513
577.   Επείγουσα ενημέρωση για επιβεβαίωση νομιμότητας καταβολής αποδοχών
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Το αριθ. Πρωτ.ΕΑΠ 2000487 ΕΞ2017/15-02-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:10218/16-02-2017
578.   Πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.15820/22-02-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 6ΤΝΕΩ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:15820/22-02-2017
579.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-02-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2017 (ΦΕΚ 7/ΑΣΕΠ/15-02-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2786/20-02-2017
580.   πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στο Γραφείο του Προέδρου της Ε. Α. Α. Δημοσίων Συμβάσεων.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.1373/22-02-2017 ανακοίνωση πρόσκληση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΠΩ7ΟΞΤΒ-10Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:28/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1373/22-02-2017Βρέθηκαν 3197 εγγραφές βλέπετε (561 - 580 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29 30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης