Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


181.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-03-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2019(ΦΕΚ 6/ΑΣΕΠ/21-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6087/01/2019/27-03-2019
182.   4590/2019 (Α΄ 17) – Ενδυνάμωση (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-03-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-03-2019
183.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-03-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Γ/2019(ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/18-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:5658/01/2019/20-03-2019
184.   Σημαιοστολισμός και Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Η υπ αριθμ.10797/14-02-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Ψ5Υ465ΧΘ7-8Λ6). β) Το υπ αριθμ.10795/14-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΡΚ8465ΧΘ7-ΥΘ4). γ) Το υπ αριθμ.111561(164)/28-02-2019 έγγραφο της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω0ΑΘ7ΛΛ-ΝΓΙ). δ) Το υπ αριθμ.144954(217)/07-03-2019 έγγραφο της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΗΟΣ7ΛΛ-Β9Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:10797/14-02-2019
185.   Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
α)Το υπ αριθμ.281/12-03-2019 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:281/12-03-2019
186.   Πρόσκληση για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπαριθμ.37768/25-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: 6ΗΗ2ΟΡΕ-Γ9Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:37768/25-02-2019
187.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η 3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7) ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7)
188.   Πρόσκληση για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 6ΘΡ8Ω-ΝΕΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019
189.   Δημοσίευση απόφασης που αφορά στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄5)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019 (ΑΔΑ:6ΕΨΚ465ΧΘΞ-474) Εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019
190.   9111. Έκδοση της αριθ. 1ΣΑΔ/2019 Απόφασης – Προκήρυξης για την επιλογή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9111
191.   Πρόσκληση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.17116/Θ1/05-02-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΦΙΨ4653ΠΣ-Χ92).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:17116/Θ1/05-02-2019
192.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 05-02-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2019(ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/01-02-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:2038/01/2019/05-02-2019
193.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.10125/Ζ2/23-01-2019 (ΑΔΑ:Ω3Π64653ΠΣ-3ΚΒ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:10125/Ζ2/23-01-2019
194.   Ανακοίνωση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.19/25-01-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: ΨΨΡΜ465ΧΘ0-ΞΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:19/25-01-2019
195.   Παράταση προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων της αριθ. Δ4δ/οικ.3920/17-01-2019 Πρόσκλησης στην ΥΠΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ι465ΧΘΞ-Β9Ο) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019
196.   Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.Α.1017/15-01-2019 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΩΛΤΑ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1017/15-01-2018
197.   Πρόσκληση (1ΕΣ/2019) για πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ. 6376/Γ1/16-01-2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:4517/23-01-2019
198.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1. Το υπ αριθμ. 1569/08-01-2019 (ΑΔΑ:9ΟΡΒ465ΧΘ7-ΘΡΥ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Το υπ αριθμ. οικ.2277 5(31)/14-01-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ1ΨΨ7ΛΛ-5Δ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1569/08-01-2019
199.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.: ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΒ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΓ) Προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019
200.   Διαβίβαση της υπ’άριθμ.864/14-12-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.879/07-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Το υπ αριθμ.872/18-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:864/14-12-2018Βρέθηκαν 3099 εγγραφές βλέπετε (181 - 200 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης