Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2841.   Σεμινάριο: Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές-Εκπαισευτικές Μονάδες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4307/Φ.234.03
2842.   Σεμινάριο: Η Πρακτική της Διαπραγμάτευσης
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-23/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4263/Φ.234.03
2843.   Σεμινάριο: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4240/Φ.234.03
2844.   Σεμινάριο: Διαχείρηση Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4241/Φ.234.03
2845.   Διαδικασία Ανακύκλωσης των προς Καταστροφή, Εκποίηση και Διαγραφή Απαρχαιομένου Μηχανογραφικού Εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
Γενικά Έγγραφα / Ανακύκλωση
Στα πλαίσια ανακύκλωσης των ακατάλληλων, άχρηστων, αναχρονιστικών και άνευ οικονομικής αξίας υλικών της υπηρεσίας σας, που κρίθηκαν αναγκαία για καταστροφή, εκποίηση ή διαγραφή από τα Μητρώα Παγίων σας, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία αντί της αποστολής αυτών στα γραφεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ.2915
2846.   Σεμινάριο: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-28/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4149/Φ.234.03
2847.   Σεμινάριο: Δημόσιοι Οργανισμοί και Πολίτες: Η χρήση των Δικτυακών Τόπων ως Εργαλείο Επικοινωνίας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4150/Φ.234.03
2848.   Σεμινάριο: Μείωση Γραφειοκρατικών Βαρών και Διοικητικών Επιβαρύνσεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-7/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4151/Φ.234.03
2849.   Σεμινάριο: Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων για Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4153/Φ.234.03
2850.   Σεμινάριο: Ανάλυση δεδομένων με Λογιστικά Φύλλα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-14/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:693/Φ.235.01
2851.   Σεμινάριο: Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου JOOMLA
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:694/Φ.235.01
2852.   Σεμινάριο: Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-30/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:695/Φ.235.01
2853.   Σεμινάριο: Σχεδιασμός εφαρμογών διαδικτύου με εργαλεία ανοικτού λογισμικού
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-7/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:696/Φ.235.01
2854.   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 17/05/10 έως 21/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:713/Φ.235.01
2855.   Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 19/04/2010 έως 23/04/2010 και από 10/05/10 έως 14/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:711/Φ.235.01
2856.   Επεξεργασία Δεδομένων με Λογιστικά Φύλλα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 26/04/2010 έως 30/04/2010 και από 17/05/10 έως 21/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:712/Φ.235.01
2857.   Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισμού στο Δημόσιο, με τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από αυτήν για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΟΑ/Φ.13/412/οικ.3455
2858.   Δημοσίευση (Ανάρτηση) διοικητικών εγγράφων στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
Δημοσίευση (Ανάρτηση) διοικητικών εγγράφων στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία δημιουργίας:28/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1110
2859.   Αναδρομική τακτοποίηση υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Με την ως άνω εγκύκλιο θέσαμε υπόψη σας το γεγονός ότι με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄) μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ «σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» και ρυθμίστηκαν τα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τη διαδικασία αναγνώρισης στην Ελλάδα των τίτλων αυτών που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΟΑ/Φ.13/403/οικ.1594
2860.   Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:20/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (2841 - 2860 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143 144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης