Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


61.   Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.51484/15-08-2020 (ΑΔΑ:6ΛΣΝΚΩ3-Ρ4Α) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:51484/15-08-2020
62.   Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ. 570345(788) +567984(780)/16-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΕΙΤ7ΛΛ-Σ45).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:570345(788) +567984(780)/16-10-2020
63.   Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊστάμενου του Τμήματος Δ΄ της (Α.Α.Δ.Ε.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1122111 ΕΞ 2020 (ΑΔΑ: ΨΠΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ0Π) Πρόσκληση της ΑΑΔΕ.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1122111 ΕΞ 2020/14-10-2020
64.   Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/09-10-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΠΙ46ΜΤΛ6-762) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/09-10-2020
65.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/711/18664/07-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΚΙ46ΜΤΛ6- Ι68) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/711/18664/07-10-2020
66.   Προκήρυξη (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ αριθμ.2901.1/64006/2020/30-09-2020 Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/64006/2020/30-09-2020
67.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-09-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2020 (ΦΕΚ 38/ΑΣΕΠ/23-09- 2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:20464/01/2020/29-09-2020
68.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/710 /18521/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦ146ΜΤΛ6-4ΣΤ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/710 /18521/07-10-2020
69.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/709/18227/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΦΞ46ΜΤΛ6- Χ9Ω) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/709/18227/13-10-2020
70.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/712/18511/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ7146ΜΤΛ6-ΡΙΧ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/712/18511/07-10-2020
71.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/708 /18226/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ46ΜΤΛ6-Υ05) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/708 /18226/06-10-2020
72.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/707/17984/01-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΚ46ΜΤΛ6-ΘΕ8) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/707/17984/01-10-2020
73.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ77246ΜΤΛ6-Σ0Ξ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-09-2020
74.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ3046ΜΤΛ6-Ε47) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020
75.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Γ.Δ.Ο.Υ.) της (Α.Α.Δ.Ε.)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-09-2020 πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-09-202
76.   Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γ. Γ. Συμβουλίου της Ε.Ε. -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/701/17329/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5246ΜΤΛ6- 67Ε) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/701/17329/18-09-2020
77.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704 /17452/23-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704 /17452/23-09-2020
78.   Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.:59852/21-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΕ046ΜΤΛ6-ΝΜΧ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:59852/21-09-2020
79.   Πρόσκληση για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη Γ. Γ. Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιούσιας. Ορθή επανάληψη.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.:99603ΕΞ/09-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΙΞΗ-1Ω4) Ορθή επανάληψη 16-09-2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:99603ΕΞ/09-09-2020
80.   Πρόσκληση για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ.:99603ΕΞ/09-09-2020 (ΑΔΑ:99ΞΗΗ-Π4Κ) Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:99603ΕΞ/09-09-2020Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (61 - 80 )

Σελίδες:
1    2    3    4 5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης