Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


3001.   Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος στην ιστοθέση http://www.opengov.gr μέχρι την Πέμπτη 12.8.2010. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 213 2018023 και ώρες 09.00 έως 15.00.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1415/29-07-2010
3002.   Νόμος 3870/2010_Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3003.   Ανακοίνωση- Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ταχ. Διεύθυνση : Ακαδημίας 58, τ.κ. 106 79 Αθήνα) υποβολή αιτήσεων από 20/8/2010 έως 20/9/2010. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3676817, 210-3676893 και 210-3676971.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΠοικ/3117/21-07-2010
3004.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Τ.Α.Α. (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μάρνη 22, τ.κ. 104 33 Αθήνα) από Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010 έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5217 408 – 409 – 413- 414 & 415.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:73652/30-07-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 52804/30-06-10
3005.   Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Οι υπήκοοι των ανωτέρω χωρών που είναι κράτη μέλη του ΕΖΕΣ, θεωρούνται υπήκοοι τρίτων χωρών και συνεπώς υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3838/2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:39049
3006.   Ενίσχυση της διαφάνειας, υποχρεωτική ανάρτηση πράξεων οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752
3007.   Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:39959
3008.   Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
Ημερομηνία δημιουργίας:13/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ /Φ.19/οικ.16079
3009.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Ε.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/13842
3010.   Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Απογραφή
Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την εγκύκλιο απογραφής τις οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων απογραφής καθώς και το έντυπο προετοιμασίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:6724
3011.   Εγκύκλιος »Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, τωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού»
Απογραφή προσωπικού / Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος »Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, τωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού»
Ημερομηνία δημιουργίας:21/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321
3012.   Εκλογικοί κατάλογοι Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2010
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Μεταβολές εκλογικών καταλόγων μέχρι την 31.08.2010
Ημερομηνία δημιουργίας:14/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:33124
3013.   «Εξυπηρέτηση πολιτών και Υπηρεσιών. Απαντήσεις σε γραπτά και προφορικά αιτήματα»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Στο πλαίσιο της ταχύτερης και ορθολογικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και Υπηρεσιών, παρακαλούμε, όπως, στα γραπτά αιτήματα, οι απαντήσεις να δίδονται το ταχύτερο δυνατόν και πάντα εντός των προβλεπόμενων ταχθεισών προθεσμιών. (αρ.πρωτ. ΔΔ 6126/08-06-2010)
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Οικ.2213
3014.   Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
Απογραφή προσωπικού / Νομοθεσία
Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/37345/0004
3015.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μεταφορά υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού από 15-6-2010 έως και 14-7-2010 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.501112
3016.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού από 15/6/2010 έως και 14/7/2010 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.501111
3017.   Τήρηση Υποχρεώσεων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ
Εγκύκλιοι / Γενικά
«Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου τιμωρούνται αυστηρά, όταν χρησιμοποιούν το βιβλιάριό τους για τρίτα πρόσωπα (Ν. 3329/2005, Π.Δ. 191/2005, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 2/7029/0094, Π.Δ. 121/2008). Οι ευθύνες βαρύνουν και τον ασφαλισμένο και τον ιατρό.»
Ημερομηνία δημιουργίας:21/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 33959
3018.   «Πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 10/6/2010 έως 9/7/2010 τα απαιτούμενα δικαιολογήτικα.
Ημερομηνία δημιουργίας:18/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ρ10/268
3019.   «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 21/06/2010 έως 25/06/2010, Υπεύθυνη Ραμματά Μαρία 213 3321146 και 05-09/07/2010, Υπεύθυνη Ανατολή Καζάρη 213 1306454
Ημερομηνία δημιουργίας:17/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:3101/Φ.235.01
3020.   Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για διευκρίνηση επικοινωνήστε στο 210 3319200/213 1500301 απο 11:00πμ έως 14:00μμ ή στο email ops@mnec.gr. (αριθμ.πρωτ. ΓΓ 2027/20-05-2010, ΔΔ 5652/25-05-2010).
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20977/ΟΠΣ464Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (3001 - 3020 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151 152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης