Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


221.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.69328/07-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 60Ζ5465ΧΘ7-Ω08). β) Το υπ αριθμ.69326/07-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω8ΖΡ465ΧΘ7-8ΘΧ). γ) Το υπ αριθμ.631540(898) +631591(900)/16-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 67ΥΜ7ΛΛ-1ΑΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:69328/07-10-2019
222.   AΠΟΦΑΣΗ Νο 7/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 7/2019 9ης Συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2019 (ΘΕΜΑ 1ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:16/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 576/16-10-2019
223.   ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 6/2019, 8ης Συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου 2019 (Θέμα 3ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:15/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 574
224.   Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.100874/07-10-2019 (ΑΔΑ:649Ω465ΧΙ8-ΝΨΕ) προκήρυξη πρόσκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:100874/07-10-2019
225.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 07-10-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ «έκδοση προκήρυξης 6Κ/2019» (ΦΕΚ 37/ΑΣΕΠ/04-10-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:14/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:21236/01/2019/07-10-2019
226.   Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ’αριθμ. 598804(820)/25-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΘΨ7ΛΛ-2Σ4) έγγραφο (πρόγραμμα εκδηλώσεων)της Π.Κ.Μ. β)Το υπ’αριθμ.01.α/641/εξ./26-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΦΖ7ΛΛ-Φ2Ν) έγγραφο (πρόγραμμα εκδηλώσεων) της Π.Κ.Μ./Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
Ημερομηνία δημιουργίας:10/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:598804(820)/25-09-2019
227.   ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 4 της 7ης Συνεδρίασης της 13ης Ιουνίου 2019 (Θέμα 3ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:30/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 565
228.   ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 5 της 8ης Συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου 2019 (Θέμα 2ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:30/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 567
229.   Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. οικ.570627(753)/12-09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6Γ447ΛΛ-Ζ9Π).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:570627(753)/12-09-2019
230.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.54952/03-09-2019(ΑΔΑ:ΩΡΛΧΚΩ3-ΚΦΤ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:54952/03-09-2019
231.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2019 (τροποποίηση).
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-08-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τη Προκήρυξη 2Ε/2019 & το ΦΕΚ 31/ΑΣΕΠ/27-08-2019.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:17890/01/2019/29-08-2019
232.   Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.29147/Δ1.10258/27-08-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΑΔΑ: 6ΤΦΖ465Θ1Ω-Β22)
Ημερομηνία δημιουργίας:07/08/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:57126/01-08-2019
233.   Ανακοίνωση για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.34/31-07-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (ΑΔΑ: ΨΜΤ546Μ0ΗΟ-05Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/08/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:123839/Θ1/01-08-2019
234.   43924. Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) 2019
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:02/08/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:43924
235.   43128. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4ΕΣ/2019) για την πλήρωση θέσης Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:29/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:43128
236.   ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 3
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 3 8ης Συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου 2019 (ΘΕΜΑ 1ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 510
237.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 07-06-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Κ/2019 (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/05-06-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:13349/01/2019/10-07-2019
238.   Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το με αρ.πρωτ.82523/19-12-2018 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ημερομηνία δημιουργίας:15/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:40257/15-07-2019
239.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για την πλήρωση θέσης του Διοικητή / της Διοικήτριας του (ΟΑΕΔ)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ. 22452/7906/17-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΣΑ465Θ1Ω-Ζ52) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για τη πλήρωση της θέσης του Διοικητή / της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:43404/06-06-2019
240.   «Γνωστοποίηση έκδοσης εγκυκλίου Υπουργικής Απόφασης».
Εγκύκλιοι / Γενικά
«Η υπ’αριθμ. οικ.30294/Δ1.10558/04-07-2019 Εγκύκλιος «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2639)».
Ημερομηνία δημιουργίας:09/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:30294/Δ1.10558/04-07-2019Βρέθηκαν 3197 εγγραφές βλέπετε (221 - 240 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης