Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


341.   Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2510/08-03-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: Ω3ΞΨ4653ΠΓ-ΤΣ1).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2510/08-03-2017
342.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ε.Υ.Δ. των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.300404/ΥΔ823/06-03-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΑΔΑ: 7Χ43465ΧΙ8-ΠΟΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:300404/ΥΔ823/06-03-2017
343.   21333. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 21333
344.   Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το με αρ.πρωτ.81953/22-12-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:81953/22-12-2016
345.   Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513
346.   Επείγουσα ενημέρωση για επιβεβαίωση νομιμότητας καταβολής αποδοχών
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Το αριθ. Πρωτ.ΕΑΠ 2000487 ΕΞ2017/15-02-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:10218/16-02-2017
347.   Πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.15820/22-02-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 6ΤΝΕΩ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:15820/22-02-2017
348.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-02-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2017 (ΦΕΚ 7/ΑΣΕΠ/15-02-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:2786/20-02-2017
349.   πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στο Γραφείο του Προέδρου της Ε. Α. Α. Δημοσίων Συμβάσεων.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.1373/22-02-2017 ανακοίνωση πρόσκληση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΠΩ7ΟΞΤΒ-10Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:28/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1373/22-02-2017
350.   Σύνταξη και υποβολή Έκθεση Απολογισμού Δράσης για το έτος 2016.
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Το υπ’αριθμ.οικ.8522/09-02-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:8522/09-02-2017
351.   Ανακοίνωση πρόσκληση για την πλήρωση μιας θέσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.787/09-02-2017 ανακοίνωση πρόσκληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΔΑ: Ω8Τ1ΙΜΞ-ΒΣ1).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:787/09-02-2017
352.   Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - Γ.Ε.Δ.Δ.
άρθρο 66 του ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016) Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
353.   Τύπος και περιεχόμενο της (Δ.Π.Κ) και (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - Γ.Ε.Δ.Δ.
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών. ΚΥΑ 1846/2016 (ΦΕΚ 3300/Β/2016)
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
354.   Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.
άρθρο 66 του ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016) Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
355.   Τύπος και περιεχόμενο της (Δ.Π.Κ) και (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2016 - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών. ΚΥΑ 1846/2016 (ΦΕΚ 3300/Β/2016)
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:
356.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Το αριθμ.3919/07-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3919/07-02-2017
357.   Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. Γ8789/06-02-2017 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου (ΑΔΑ: 6ΒΕΞ465ΧΘΨ-Ψ61).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:Γ8789/06-02-2017
358.   Γνωστοποίηση δημοσίευσης αποφάσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. Οικ.3587/Δ9.1251/26-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:3587/Δ9.1251/26-01-2017
359.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2017.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 24-01-2017 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2017 (ΦΕΚ 1/ΑΣΕΠ/23-01-2017).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/02/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:1291/25-01-2017
360.   Απόφαση –Προκήρυξη ΑΕΔΙΚ Α.Ε.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η αριθμ.Πρωτ.:43/26-01-2017 απόφαση – Προκήρυξη της ΑΕΔΙΚ Α.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:43/26-01-2017Βρέθηκαν 2966 εγγραφές βλέπετε (341 - 360 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18 19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης