Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


481.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις Διοικητικών Υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2234/05-08-2016 ανακοίνωση του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ: 6Λ2Ω46914Υ-15Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2234/05-08-2016
482.   Ανακοίνωση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 015/04-08-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΑΔΑ: ΩΗΓ34653ΟΞ-032).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:015/04-08-2016
483.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Κασσάνδρας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.202/28-07-2016 ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: 7Ξ7ΑΩΕΘ-6Ω2).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:202/28-07-2016
484.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 109813/27-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7ΖΦΓΟΡ1Γ-ΦΩ7) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:109813/27-07-2016
485.   Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων Υ.Σ. της Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Σε συνέχεια του αριθμ.πρωτ.οικ.44546/29-06-2016 εγγράφου μας, σας γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας οριστικοποίησε την 01-08-2016 τους πίνακες εκλογέων όπως ακριβώς ορίζει η παρ.5 του άρθρου 3 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-09-88 υπουργικής απόφασης.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:54226/01-08-2016
486.   Ανακοίνωση για μετατάξεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.9897/119409/22-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΙΖΨΟΡ10-ΤΗ7) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:9897/119409/22-07-201
487.   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (ΑΔΑ: 61Ξ2465ΦΘΕ-4ΥΩ)
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23165/15-07-2016
488.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.23166/15-07-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΤΟ1465ΦΘΕ-ΔΗΖ)
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23166/15-07-2016
489.   Ανακοίνωση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.46629/11-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΕ57ΟΡ1Ι-Θ1Τ) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:46629/11-07-2016
490.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.49628/11-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΜΑΔΟΡ1Ι-Η3Η) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:49628/11-07-2016
491.   51486. Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων Υποψηφίων – Π
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Ημερομηνία δημιουργίας:20/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 51486
492.   μεσίστια έπαρση της Σημαίας
Εγκύκλιοι / Γενικά
μεσίστια έπαρση της Σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια από την 16η Ιουλίου έως την 18η Ιουλίου 2016 σε ένδειξη πένθους για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας, την 14η Ιουλίου. (ΑΔΑ: 61Τ4465ΦΘΕ-7ΒΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23279/15-07-2016
493.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Μ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2884/13-07-2016 Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 64ΤΗ7ΛΨ-4ΞΒ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2884/13-07-2016
494.   Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γλυφάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 28836/19-07-2016 πρόσκληση του Δήμου Γλυφάδας (ΑΔΑ: 73ΔΖΩ91-ΒΜΞ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:28836/19-07-2016
495.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση Υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1102180 ΕΞ 2016/06-07-2016 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: 7ΩΘΕΗ-372) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Β 1102180 ΕΞ 2016/06-07-2016
496.   Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.2901.1/55103/2016/23-06-2016 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 7Ε7Ε4653ΠΩ-ΕΘ2)
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/55103/2016/23-06-2016
497.   Συγκρότηση και ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Συγκρότηση και ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6Ω06ΟΡ1Υ-ΦΟΜ)
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:46749/05-07-2016
498.   Αναβάθμιση Υπολογιστών στο νέο Λειτουργικό Σύστημα Windows 10
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
H προθεσμία για τη δωρεάν αναβάθμιση του Λειτουργικού Συστήματος σε Windows 10 λήγει στις 29 Ιουλίου 2016 και επαναλαμβάνουμε ότι αφορά αποκλειστικά σε ΝΟΜΙΜΑ αγορασμένο λειτουργικό Windows 7 ή Windows 8.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:45091
499.   Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υ. Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:44992/30-06-2016
500.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσεις.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:44546/29-06-2016Βρέθηκαν 2984 εγγραφές βλέπετε (481 - 500 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25 26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης