Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


101.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/680/14208/23-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΥΥΘ46ΜΤΛ6-ΖΚ6) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/680/14208/23-07-2020
102.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/679 /13891/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΟΖ46ΜΤΛ6-Ι4Ζ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/679 /13891/23-07-2020
103.   Προκήρυξη για πλήρωση (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ αριθμ.2901.1/47373/2020/22-07-2020 Κοινή Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών & του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/47373/2020/22-07-2020
104.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 22-07-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Ε/2020 (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/20-07-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14749/01/2020/22-07-2020
105.   Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/678/13592/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΟ46ΜΤΛ6-ΩΩΥ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/678/13592/14-07-2020
106.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/676/13354/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΔ046ΜΤΛ6-4ΙΣ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/676/13354/14-07-2020
107.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/677/13355/15-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΞΤ46ΜΤΛ6-ΞΛ0) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/677/13355/15-07-2020
108.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ. Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων Υποψηφίων
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2020
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων Υποψηφίων – Προθεσμία για ενστάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:17/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:34740/17-07-2020
109.   Προκήρυξη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στoν (eu-LISA) - Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/673/13274/07-07-2020 (ΑΔΑ:9ΜΕΒ46ΜΤΛ6-ΥΕΠ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/673/13274/07-07-2020
110.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/674/13420/09-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΔΝ46ΜΤΛ6-ΤΕΧ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/674/13420/09-07-2020
111.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών μελών της Γραμματείας της (APC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/675/13422/09-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΩΡΞ46ΜΤΛ6-34Τ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/675/13422/09-07-2020
112.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/670/12766/02-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ2846ΜΤΛ6-ΓΑΟ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/670/12766/02-07-2020
113.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/672/οικ.13463/06-07-2020 (ΑΔΑ:6ΟΞΓ46ΜΤΛ6-ΔΔΡ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/672/οικ.13463/06-07-2020
114.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/668/12456/30-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΣΖΞ46ΜΤΛ6-0ΓΓ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/668/12456/30-06-2020
115.   «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/667/12455/30-06-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΥΙ46ΜΤΛ6-6ΩΞ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/667/12455/30-06-2020
116.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/669/12652/30-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΞ746ΜΤΛ6-ΝΤΦ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/669/12652/30-06-2020
117.   Προκηρύξεις θέσεων ευθύνης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 1844/23.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο) για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και β) η υπ'αριθ.πρωτ.1894/29.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ:ΨΣΥΑ46Μ4Χ7-Φ2Ζ) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ημερομηνία δημιουργίας:08/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:1844/23.06.2020
118.   Ανακοίνωση προγράμματος «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση» της (ΕΝΑ).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.6/40/οικ.13035/30-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ7Χ446ΜΤΛ6-2ΙΛ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.6/40/οικ.13035/30-06-2020
119.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/660/11609/12-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΗΘ46ΜΤΛ6-ΣΜ5) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/660/11609/12-06-2020
120.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/664/12091/18-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΓ346ΜΤΛ6-6ΜΟ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/664/12091/18-06-2020



Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (101 - 120 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6 7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης