Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2921.   «Κατανομή προσωπικού στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι υπάλληλοι των κατηγοριών του άρθρου 18 παρ.8.α του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄138/9.8.2010), οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις κρατικές Περιφέρειες του ν. 2503/1997 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παραμείνουν στις ανωτέρω υπηρεσίες τουλάχιστον για μία πενταετία.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/02/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:4057/25-01-2011
2922.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ημερομηνία δημιουργίας:02/02/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:1058/Φ.234.03
2923.   Οδηγίες σχετικά με Πρωτόκολλο
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Οδηγίες
H διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας της Υπηρεσίας σας με τον server του Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών κάθε νομού.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 3226
2924.   Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Οδηγίες σχετικά με την τήρηση του ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Ημερομηνία δημιουργίας:27/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ.2891
2925.   Προκήρυξη- Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Στελέχωση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε το τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µέχρι τις 07/02/2011 στη διεύθυνση: Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Ζ.Ε.Π. Κοζάνης - 501 00 Κοζάνη
Ημερομηνία δημιουργίας:21/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:82/19-01-2011
2926.   Ενημέρωση για τον προγραμματισμό επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16551/Φ.234.03/21-12-10 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Ημερομηνία δημιουργίας:14/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:56/13-01-2011
2927.   Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Αποφάσεις / ΑΔΜΘ-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π: οίκ. 684
2928.   Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται κατά καιρούς αποδέκτης καταγγελιών πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για μη εξυπηρέτησή τους εκ μέρους δημοσίων υπηρεσιών, οφειλόμενη είτε σε μη ανταπόκριση υπαλλήλων σε τηλεφωνικές κλήσεις είτε σε αλλαγές αριθμών τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς ενημέρωση των ιστοσελίδων των οικείων υπηρεσιών ή άλλων πηγών πληροφόρησης που διαθέτουν για τους πολίτες.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.26792/23-12-2010
2929.   Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.142)
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Προεδρικά Διατάγματα
Αρ. Φύλλου 235/27 Δεκεμβρίου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:-
2930.   Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.133)
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Προεδρικά Διατάγματα
Αρ. Φύλλου 226/27 Δεκεμβρίου 2010
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:-
2931.   Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Το Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) διοργανώνει πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται στους υπαλλήλους των φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης και ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων αυτών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:16551/Φ.234.03/21-12-2010
2932.   Διεθνές βραβείο Patxi Gutièrrez για υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) απευθύνει πρόσκληση στις ευρωπαϊκές ενώσεις των τοπικών και περιφερειακών, στα μέλη τους, καθώς και στους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να προτείνουν υποψηφίους δημοσίους υπαλλήλους για το διεθνές βραβείο Patxi Gutièrrez.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:67749/29-11-2010
2933.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις στην δ/νση : Δ/νση Διοικητικού- Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΤ(Τσόχα 7, Αμπελόκηποι Τ.Κ 115 21 πρώτος όροφος) απο 20/12/2010 έως 18/1/2011
Ημερομηνία δημιουργίας:09/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502763/1-12-2010
2934.   Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – 3η Δεκεμβρίου 2010
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ Α/156/10.7.1996, η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει, τόσο στους δημόσιους φορείς, όσο και στην κοινωνία, ότι τα Άτομα με Αναπηρία δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στη ζωή, στην εργασία και στην καθημερινότητα.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/14/25181/03-12-2010
2935.   Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:200052/06-12-2010
2936.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών από 29/11/2010 εώς 29/12/2010. Τηλέφωνα για πληροφορίες 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20148/Δ1.6638/26-10-2010
2937.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 29 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:02/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/24212/25-11-2010
2938.   Πρόσκληση για την στελέχωση Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πληροφορίες στην Δ/νση Διοικητικού του Υπ.Π.Ε.Κ.Α τηλ 2131515168 και 2106974714
Ημερομηνία δημιουργίας:25/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472/22-10-2010
2939.   Εθνική Ημέρα ΑμεΑ 3 Δεκεμβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Την 3η Δεκεμβρίου 10.00 το πρωϊ στην Πλατεία Συντάγματος Πανελλήνιο -Παναναπηρικό Συλλαλητήριο.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:3347/11-11-2010
2940.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Πανελλήνια΄Εκθεση Λαμίας από την Δευτέρα 6-12-2010 έως και την Δευτέρα 24-1-2011(διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οι. 19935/27-7-2007) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πανελλήνια ΄Εκθεση Λαμίας στα τηλέφωνα 2231022704 και 2231028063.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:448/23-11-2010Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (2921 - 2940 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147 148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης