Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


161.   Μη τέλεση εορταστικών εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου & Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Η υπ αριθμ.27381/05-05-2020(ΑΔΑ:ΨΜΘΦ46ΜΤΛ6-ΧΙΛ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, β)Το υπ αριθμ.27399/05-05-2020(ΑΔΑ:9ΛΑΧ46ΜΤΛ6-ΡΑ0) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ)Το υπ αριθμ.218963(381)+218984(382)/06-05-2020(ΑΔΑ:ΨΕΙ67ΛΛ-ΓΘ6) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27381/05-05-2020
162.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/636/ 9343/29-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω52846ΜΤΛ6-ΡΙΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/636/ 9343/29-04-2020
163.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/641/9535/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ2Π46ΜΤΛ6-ΡΗΠ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/641/9535/06-05-2020
164.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/638/9344/29-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦ2Ο46ΜΤΛ6-Χ1Ν).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/638/9344/29-04-2020
165.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/635/9240/24-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΥΛΚ46ΜΤΛ6-5ΧΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/635/9240/24-04-2020
166.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/637/9342/29-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΤΘ46ΜΤΛ6-ΘΨΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/637/9342/29-04-2020
167.   Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων.
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Το υπ αριθμ. 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6ΓΤΘ46ΜΤΛ6-ΘΨΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9134 ΕΞ 2020/10-04-2020
168.   Τροποποίηση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1047523 ΕΞ 2020/27-04-2020 ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: 6Υ4Κ46ΜΠ3Ζ-ΨΗΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Β 1038555 ΕΞ 2020/17-03-2020
169.   Ανακοίνωση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων – Παράταση.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/73/οικ.8991/13-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω3Ν146ΜΤΛ6-Ο3Σ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/73/οικ.8991/13-04-2020
170.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/632/8837/13-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΑ0Β46ΜΤΛ6-ΓΨΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/632/8837/13-04-2020
171.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από την EUROJUST -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/633/9194/23-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΟΨ246ΜΤΛ6-ΥΩΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/633/9194/23-04-2020
172.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/634/9196/23-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΚΟΟ46ΜΤΛ6-Γ86).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/634/9196/23-04-2020
173.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/627/8577/07-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΠΖ846ΜΤΛ6-ΟΞΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/627/8577/07-04-2020
174.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/630/ 8674/10-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΘΣ646ΜΤΛ6-04Ν).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/630/ 8674/10-04-2020
175.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/631/8788/10-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: _636Ρ46ΜΤΛ6-ΙΣΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/631/8788/10-04-2020
176.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/632/8787/10-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ0ΛΦ46ΜΤΛ6-ΒΒΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/632/8787/10-04-2020
177.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από την Κοινοπραξία Fusion for Energy - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/629/8673/10-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω9ΞΘ46ΜΤΛ6-ΙΟ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/629/8673/10-04-2020
178.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/626/8576/06-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΚ8Υ46ΜΤΛ6-ΠΔΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/626/8576/06-04-2020
179.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το (CEDEFOP) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/625/8578/06-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦΦ046ΜΤΛ6-Ψ2Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/625/8578/06-04-2020
180.   Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/7546/12-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών- Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/7546/12-03-2020Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (161 - 180 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9 10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης