Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


161.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσ
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:
162.   Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:39074/28-06-2018
163.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 25-06-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 8Κ/2018 (ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/20-06-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:20779/01/2018/25-06-2018
164.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 18-06-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2018 (ΦΕΚ 18/ΑΣΕΠ/14-06-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:20214/01/2018/18-06-2018
165.   40123. Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/19570/3338
166.   Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υ. Σ. των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-06-2018 (ΑΔΑ : 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:36476/18-06-2018
167.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αριθμ.40674/2177/29-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΨΘΖ465ΧΘΞ-Υ5Η).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40674/2177/29-05-2018
168.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για αποσπάσεις υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αριθμ.Η υπ’αριθμ.1211/22-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: ΩΟ0Ψ465Θ6Λ-Ε5Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:1211/22-05-2018
169.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 6K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 25-05-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/ΑΣΕΠ/22-05-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:40674/2177/2905-2018
170.   Καθιέρωση της 21ης Ιουνίου, επέτειος της ιστορικής μάχης του Λαχανά και της απελευθέρωσής του το έτος 1913, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:31976
171.   Κοινοποίηση εγκυκλίου για αμοιβαίες μετατάξεις, στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το υπαριθμ.21574/21-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:21574/21-05-2018
172.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 17-05-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Κ/2018 (ΦΕΚ 16/ΑΣΕΠ/15-05-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:24/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:21574/21-05-2018
173.   Επισυναπτόμενος Πίνακας για την αξιολόγηση προσωπικού έτους 2017
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Επισυναπτόμενος Πίνακας για την αξιολόγηση προσωπικού έτους 2017
Ημερομηνία δημιουργίας:17/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:
174.   Εγκύκλιος Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017 - ΑΔΑ: 78Ξ2465ΧΘΨ– ΓΓ6
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Εγκύκλιος Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017 - ΑΔΑ: 78Ξ2465ΧΘΨ– ΓΓ6
Ημερομηνία δημιουργίας:17/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.2. /27/οικ.10178
175.   Εγκύκλιος, Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Εγκύκλιος, Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού - ΑΔΑ:Ψ37Ρ465ΧΘΨ–ΦΚΒ
Ημερομηνία δημιουργίας:17/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/ 32 /οικ.17115
176.   Εκδηλώσεις & Σημαιοστολισμός για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Η υπ’αριθμ.13220/20-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΘΠΕ465ΧΘ7-Η06). Β) Το υπ’αριθμ.13255/20-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΩΙΠ465ΧΘ7-ΟΑΦ). γ)Το υπ’αριθμ. 196563(252)+196555(251)/25-04-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ω4ΧΨ7ΛΛ-ΕΘΠ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:13220/20-04-2018
177.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Ε/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 24-04-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Ε/2018 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/19-04-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:11591/01/2018
178.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Ε/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 24-04-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 6Ε/2018 (ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/19-04-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:11637/01/2018/24-04-2018
179.   Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για θέματα διαχείρισης συνόρων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Το υπ’αριθμ.:17200/07-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. β)Το υπ’αριθμ.:Φ.Π3/53ΕΥΕΔ23224/24-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:17200/07-05-2018
180.   Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ημερομηνία δημιουργίας:09/05/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2375/17-04-2018Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (161 - 180 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9 10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης