Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


141.   Μερική Φοίτηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το από 12-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:8188/14-02-2020
142.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-02-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/ΑΣΕΠ/07-02-2020) & 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 02/ΑΣΕΠ/05-02-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2846//01/2020
143.   Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
Το υπ αριθμ.703/05-02-2020 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:703/05-02-2020
144.   Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η 48/14.1.2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με ΑΔΑ:9ΨΗΔ46ΜΓΨ7-59Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4755/22-01-2020
145.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 01/ΑΣΕΠ/24-01-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4544/31-01-2020
146.   5387/20. Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2020 (χρήση 2019)-Ηλεκτρονι
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5387
147.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1.Το υπαριθμ.2530/14-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΗΩΘ46ΜΤΛ6-ΘΞΚ). 2. Το υπαριθμ. οικ. 32524(69)16-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 61ΥΠ7ΛΛ-ΙΚ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2530/14-01-2020
148.   2884/20. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/ 1982
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:20/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2884
149.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 30-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27169/01/2019/30-12-2019
150.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 09-01-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:474/01/2020/10-01-2020
151.   Αναγνώριση Γενικού Προξένου της Αλβανίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.92868/27-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:92868/27-12-2019
152.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019(ΑΔΑ:Ω67Μ46ΜΤΛΠ-ΛΗΤ)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1917/20.12.2019
153.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» Πρόγραμμα Εργασιών και Προθεσμίες 2020.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Το αριθμ.91147/20-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:91147/20-12-2019
154.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1732/13.1.2019 (ΑΔΑ:6ΩΓΙ46ΜΤΛΠ-Ψ6Θ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:91059/20-12-2019
155.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2020.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.763979(1174)/04-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΝ3ΛΛ-ΛΥ0) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:763979(1174)/04-12-2019
156.   ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 11/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
Απόφαση Νο 11/2019, της 13ης Συνεδρίασης της 28ης Νοεμβρίου 2019 (Θέμα 1ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:20/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 809/20-12-2019
157.   Ενημέρωση για την διάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.9904/12-12-2019 του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9904/12-12-2019
158.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/ΑΣΕΠ/11-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:26165/01/2019/13-12-2019
159.   Πρόσκληση στο Τελικό Συνέδριο του έργου «Best Water Use/ BestU», Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:71123/17-12-2019
160.   ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 10/2019
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10) / Αποφάσεις 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 10/2019, 11ης Συνεδρίασης της 10ης Οκτωβρίου 2019 (Θέμα 2ο)
Ημερομηνία δημιουργίας:05/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 782/5-12-2019Βρέθηκαν 3146 εγγραφές βλέπετε (141 - 160 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8 9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης