Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


141.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/658/11185/05-06-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΗΖ446ΜΤΛ6-Ρ01).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/658/11185/05-06-2020
142.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Αποστολή EUPOL COPPS.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/653/10536/26-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ3ΒΩ46ΜΤΛ6-ΦΜ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/653/10536/26-05-2020
143.   Πρόσκληση για πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1057096 ΕΞ 2020/22-05-2020 πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΨΔΦΘ46ΜΠ3Ζ-4Ω8).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1057096 ΕΞ 2020/22-05-2020
144.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στo (CEDEFOP)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/651/10345/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΗΓ346ΜΤΛ6-ΞΒΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/651/10345/22-05-2020
145.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/651/10343/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓΚΞ46ΜΤΛ6-Ι24).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/651/10343/22-05-2020
146.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/18-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9095/01/2020/20-05-2020
147.   Πρόσκληση για απόσπαση στη Γ. Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων & Γ. Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γ. Γ. Ι. Ε. & Σ. Δ. και Ι. Τ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.:47355/14.05.2020 (ΑΔΑ: 63Ν246ΜΤΛΡ-0ΗΟ) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:
148.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/648/10007/18-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ46ΜΤΛ6-1Τ4).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/648/10007/18-05-2020
149.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/649/10006/18-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΘΗΓ46ΜΤΛ6-ΘΜ8).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/649/10006/18-05-2020
150.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/650/10005/18-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Δ7546ΜΤΛ6-5ΙΞ).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/650/10005/18-05-2020
151.   Εκδηλώσεις & Σημαιοστολισμός για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Η υπ αριθμ.29651/15-05-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω9Ψ946ΜΤΛ6-ΩΓ9). Β) Το υπ αριθμ.29652/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΖΗ346ΜΤΛ6-8ΛΦ). γ)Το υπ αριθμ.239839(402)+239882(403)/19-05-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΕΚΩ7ΛΛ-1Γ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:29651/15-05-2020
152.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/646/9766/13-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑΔΓ46ΜΤΛ6-ΥΑΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/646/9766/13-05-2020
153.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/645/9626/13-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΙΤ46ΜΤΛ6-ΞΑ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/645/9626/13-05-2020
154.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) -Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/647/9864/13-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΘΦΠ46ΜΤΛ6-356).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/647/9864/13-05-2020
155.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/142/9340/29-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΟ3146ΜΤΛ6-Μ6Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/142/9340/29-04-2020
156.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον (ERCEA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/638/9339/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω6ΨΗ46ΜΤΛ6-ΦΞΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/638/9339/06-05-2020
157.   Προκήρυξη θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/637/9341/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΘ246ΜΤΛ6-Ι38).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/637/9341/06-05-2020
158.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον (ENISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/642/9536/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΗ5946ΜΤΛ6-ΙΜ7).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/642/9536/06-05-2020
159.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/644/9538/08-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ0Π46ΜΤΛ6-65Υ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/644/9538/08-05-2020
160.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/643/9539/08-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΚΤΔ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/643/9539/08-05-2020Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (141 - 160 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8 9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης