Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


281.   «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων».
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.64487/14-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.87470/08-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ369465ΧΘΞ-Ρ7Ξ) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. γ)Η υπ΄αριθμ.87468/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ7Η465ΧΘΞ-ΙΤΛ) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. δ)Η υπ΄αριθμ.87649/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΧΑ465ΧΘΞ-1Ο7) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:64487/14-11-2018
282.   Γνωστοποίηση της ημερομηνίας και του χώρου ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Οικ.70130
283.   Εκδηλώσεις εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.546158(710)/31-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΝΒ67ΛΛ-5ΒΓ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:546158(710)/31-10-2018
284.   Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
α)Το υπ’αριθμ.6822/31-10-2018 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ημερομηνία δημιουργίας:07/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:6822/31-10-2018
285.   Ενημέρωση φορέων για την έκδοση του Φ.Ε.Κ. που περιλαμβάνει έγγραφό τους.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.Γ59540/19-10-2018 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Γ59540/19-10-2018
286.   «Εκδηλώσεις επετείου υπογραφής ανακωχής και λήξης Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.536268(692)/25-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΒΔΣ7ΛΛ-Γ30).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:536268(692)/25-10-2018
287.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στη Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του ΥΠ.ΕΣ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.59272/25-10-2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΓΩΟ465ΧΘ7-ΛΚ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:59272/25-10-2018
288.   Διημερίδα «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τι
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:66263/25-10-2018
289.   Αναβολή διεξαγωγής ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ποιότητα στα Δημόσια Έργα: Ανάπτυξη και Εφαρμογή κανόνων Ποιότητας από την Γενική Γραμ
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπάριθμ.:Δ22/7524/17-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ22/7524/17-10-2018
290.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ.57116/17-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΥΦ2465ΧΘ7-ΓΦΠ). β)Η υπ’αριθμ.57117/17-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑΣΥ465ΧΘ7-ΛΞΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:24/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:57116/17-10-2018
291.   Ημερίδα «ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων ως μέσο κοινών δράσεων των Δήμων για χρήση των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
α)Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε. β)Πρόσκληση - Πρόγραμμα Ημερίδας.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:64527/24-10-2018
292.   Σημαιοστολισμός, Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Τα υπ’αριθμ.51490/25-09-2018(ΑΔΑ:7Υ84465ΧΘ7-7Δ9) & 51489/25-09-2018 (ΑΔΑ:9ΟΚΑ465ΧΘ7-9ΙΔ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών β)Το υπάριθμ.485478(599)/11-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΘΕ7ΛΛ-95Κ) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:51490/25-09-2018
293.   Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής, ως δηµόσια εορτή τοπικής ση
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.516074(652)/16-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΞΨ7ΛΛ-8ΣΝ) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:516074(652)/16-10-2018
294.   Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Π.Δ. 182/2008 (ΦΕΚ 246 /Α /3-12-2008)
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:519709/17-10-2018
295.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 10K/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-10-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 10Κ/2018 (ΦΕΚ 29/ΑΣΕΠ/10-10-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:28420/01/2018/12-10-2018
296.   65060. Καθορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α.Δ
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Ημερομηνία δημιουργίας:22/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Οικ. 65060
297.   Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ποιότητα στα Δημόσια Έργα: Ανάπτυξη και Εφαρμογή κανόνων Ποιότητας από την Γ. Γ. Υποδομών».
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπάριθμ.:Δ22/οικ.7277/Φ.400Β/10-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. β)Πρόγραμμα Ημερίδας γ)Υπόδειγμα πίνακα δηλώσεων συμμετοχής
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ22/οικ.7277/Φ.400Β/10-10-2018
298.   Καθιέρωση της 23ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για το Δήμο Παιονίας Νομού Κιλκίς.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ. οικ.489574(609)/03-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Δ5Θ7ΛΛ-9ΑΡ). β) Το Π.Δ.156/2017 (ΦΕΚ 206/Α/29-12-2017)
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:489574(609)/03-10-2018
299.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ.51520/25-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΟΝΥ465ΧΘ7-Κ9Κ). β) Το υπ’αριθμ.51519/25-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ82Β465ΧΘ7-24Α).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:51520/25-09-2018
300.   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στην Τιφλίδα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:62454/17-10-2018Βρέθηκαν 3170 εγγραφές βλέπετε (281 - 300 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15 16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης