Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2641.   Κατανομή προσωπικού σε Τμήματα της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
Ανακαλούμε κάθε προηγούμενη απόφασή μας και κατανέμουμε τους υπαλλήλους, που υπηρετούν σήμερα στην Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στα αντίστοιχα τμήματα.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/04/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:26606
2642.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 2259/23.03.2012 έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου (ΑΔΑ : Β44ΧΩ1Δ-ΑΩΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/04/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:24324
2643.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 2499/23.03.2012 έγγραφο του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/04/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:24323
2644.   Γενικός Σημαιοστολισμός για το Άγιον Πάσχα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ορίζουµε κατά το φετινό εορτασµό του Πάσχα Γενικό Σηµαιοστολισµό σε όλη τη διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των Δηµοσίων και Δηµοτικών κτιρίων, των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισµών και Επιχειρήσεων του Δηµοσίου και των Τραπεζών, από ώρα 08.00΄ της 13 Απριλίου 2012 (Μεγάλη Παρασκευή) µέχρι και τη δύση του ηλίου της 16 Απριλίου 2012 (Δευτέρα της Διακαινησίµου).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:107935/2012/26-03-2012
2645.   Ανακοίνωση πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις υπηρεσίες της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από το προσωπικό της ΜΟΔ Α.Ε., κατά προτεραιότητα όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), καθώς και από τους φορείς του δημοσίου τομέα όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στην γραμματεία της.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/21-03-2012
2646.   Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΥΔΜ&ΗΔ: Η Υπηρεσία μας μετά από ερωτήματα που έχει δεχθεί από φορείς και σε συνέχεια της επικοινωνίας της με το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο τήρησης των διατάξεων του κοινοτικού κι εθνικού δικαίου περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά τις κρίσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει τα εξής:
Ημερομηνία δημιουργίας:29/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/ 1606/οικ.7575/26-03-2012
2647.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Σκοπέλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο Δήμος Σκοπέλου, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Σκόπελο του Ν. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι μίας (21) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη τακτικών υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2259/23-03-2012
2648.   Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο ∆ήµος ∆ιστόµου- Αράχωβας- Αντίκυρας που εδρεύει στο ∆ίστοµο, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) οργανικών θέσεων προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από άλλους ΟΤΑ, Υπουργεία ή άλλες ∆ηµόσιες υπηρεσίες και ΝΠ∆∆. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τµήµα Προσωπικού του ∆ήµου , Ταχ. ∆/νση : 10ης Ιουνίου 28, 32005 ∆ίστοµο Βοιωτίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2499/23-03-2012
2649.   Μη αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 413/2010 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με την δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων απασχό
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. 14628/09.02.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18445
2650.   Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. οικ. 2639/159/12.03.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21881
2651.   22342.12 47η Πανελληνία Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 5/29558/16.03.2012 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22342
2652.   Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 18 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/14.03.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ. 6810/19.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΑΧ-ΓΥΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21888
2653.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 6190/12.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΥΧ-ΦΗ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21105
2654.   Ένταξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Νέας Προποντίδας για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/43/οικ. 6686/16.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22311
2655.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – EPSO/CAST/S/2/2012 για προσωπικό φροντίδας των παιδιών (ομάδα καθηκόντων II).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/13/6083-6165/14.03.2012 έγγραφο του Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ : Β443Χ-ΣΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21602
2656.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 3.266/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21297
2657.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1898/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ : Β44ΘΩΞΦ-ΝΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21298
2658.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Μήλου Νομού Κυκλάδων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1648/20.03.2012 έγγραφο του Δήμου Μήλου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21901
2659.   Διευθύνουσα Υπηρεσία δημοσίων συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Αρέθουσας και Εγνατ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22945
2660.   Καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 9426/13.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21128Βρέθηκαν 3197 εγγραφές βλέπετε (2641 - 2660 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133 134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης