Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


81.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/712/18511/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ7146ΜΤΛ6-ΡΙΧ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/712/18511/07-10-2020
82.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/708 /18226/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ46ΜΤΛ6-Υ05) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/708 /18226/06-10-2020
83.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/707/17984/01-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΚ46ΜΤΛ6-ΘΕ8) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/707/17984/01-10-2020
84.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ77246ΜΤΛ6-Σ0Ξ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-09-2020
85.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ3046ΜΤΛ6-Ε47) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020
86.   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Γ.Δ.Ο.Υ.) της (Α.Α.Δ.Ε.)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-09-2020 πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-09-202
87.   Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γ. Γ. Συμβουλίου της Ε.Ε. -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/701/17329/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5246ΜΤΛ6- 67Ε) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/701/17329/18-09-2020
88.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704 /17452/23-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704 /17452/23-09-2020
89.   Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.:59852/21-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΕ046ΜΤΛ6-ΝΜΧ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:59852/21-09-2020
90.   Πρόσκληση για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη Γ. Γ. Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιούσιας. Ορθή επανάληψη.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.:99603ΕΞ/09-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΙΞΗ-1Ω4) Ορθή επανάληψη 16-09-2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:99603ΕΞ/09-09-2020
91.   Πρόσκληση για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπαριθμ.:99603ΕΞ/09-09-2020 (ΑΔΑ:99ΞΗΗ-Π4Κ) Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:99603ΕΞ/09-09-2020
92.   Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.57467/10-09-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΛΧ146ΜΤΛ6-0ΟΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:57467/10-09-2020
93.   Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2020.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2020
Το με ημερομηνία 02-09-20 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαχειριστών του Συστήματος Πόθεν Έσχες
Ημερομηνία δημιουργίας:11/09/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:44072/11-09-2020
94.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/692/14892/17-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΥΥ46ΜΤΛ6-ΕΜΤ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/692/14892/17-08-2020
95.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/145/14893/19-08-2020 (ΑΔΑ: 97ΑΙ46ΜΤΛ6- Κ5Ε) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:
96.   Ανάκληση της Φ.471/213/σ.45/10.1.19/ΓΕΑ/Β5/2 Προκήρυξη θέσης ευθύνης Υποδιοικητή της Ε. Μ. Υ./Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: Φ.471/6766/Σ.1522/6.8.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΕΧ6-Α86) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.471/6766/Σ.1522/6.8.2020
97.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/688/15654/12-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ4Ι46ΜΤΛ6-490) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/688/15654/12-08-2020
98.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/690/15355/12-08-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ5Ι46ΜΤΛ6- 50Ξ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/690/15355/12-08-2020
99.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/689/15353/12-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΛΣ46ΜΤΛ6-ΕΙΩ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/689/15353/12-08-2020
100.   Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικής γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/24/οικ.16098/19-08-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/24/οικ.16098/19-08-2020Βρέθηκαν 3209 εγγραφές βλέπετε (81 - 100 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5 6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης