Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


81.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.10125/Ζ2/23-01-2019 (ΑΔΑ:Ω3Π64653ΠΣ-3ΚΒ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:10125/Ζ2/23-01-2019
82.   Ανακοίνωση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.19/25-01-2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: ΨΨΡΜ465ΧΘ0-ΞΔΗ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:19/25-01-2019
83.   Παράταση προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων της αριθ. Δ4δ/οικ.3920/17-01-2019 Πρόσκλησης στην ΥΠΑ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ι465ΧΘΞ-Β9Ο) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ4δ/οικ.6293/25-01-2019
84.   Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.Α.1017/15-01-2019 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΩΛΤΑ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1017/15-01-2018
85.   Πρόσκληση (1ΕΣ/2019) για πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ. 6376/Γ1/16-01-2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:4517/23-01-2019
86.   Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Εγκύκλιοι / Γενικά
1. Το υπ αριθμ. 1569/08-01-2019 (ΑΔΑ:9ΟΡΒ465ΧΘ7-ΘΡΥ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Το υπ αριθμ. οικ.2277 5(31)/14-01-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ1ΨΨ7ΛΛ-5Δ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1569/08-01-2019
87.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ.: ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΒ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΓ) Προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1004955 ΕΞ 2018/11-01-2019
88.   Διαβίβαση της υπ’άριθμ.864/14-12-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
α) Το υπ αριθμ.879/07-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Το υπ αριθμ.872/18-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:864/14-12-2018
89.   1420. Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2018
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:16/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:1420
90.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΠΔ/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 27-12-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΠΔ/2018(ΦΕΚ 34/ΑΣΕΠ/20-12-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/01/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:33667/01/2018/27-12-2018
91.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.76578/20-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.211624/Ζ2/07-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΑ24653ΠΣ-ΣΔΘ) προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:76578/20-12-201
92.   Εορτασμός της 1ης του Νέου Έτους 2019.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.647290(882)/18-12-2018 (ΑΔΑ: 68Ω17ΛΛ-Θ6Δ) έγγραφο της Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:647290(882)/18-12-2018
93.   Λειτουργία Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών Ν. Θεσσαλονίκης Χριστούγεννα 2018.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθ.6319/10-12-2018 έγγραφο της Α΄θμιας Υγ/κης Επιτροπής Θεσσαλονίκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:6319/10-12-2018
94.   Διοργάνωση Σεμιναρίου με τίτλο «Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Έργων & Μελετών».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
α)Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα του ΙΑΝΑΠ β)Πρόσκληση Σεμιναρίου γ)Αίτηση Συμμετοχής
Ημερομηνία δημιουργίας:13/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:76201/07-12-2018
95.   «Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου».
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018
96.   «Ενημερωτικό Δελτίο Δημοσίων Συμβάσεων 5/2018».
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
Το Ενημερωτικό Δελτίο Δημοσίων Συμβάσεων της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων (5/2018 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:72401/21-11-2018
97.   Σημαιοστολισμός, Εορτασμός και Εκδηλώσεις Εορτασμού για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Η υπ’αριθμ.58318/23-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 947Ο465ΧΘ7-6ΑΧ). β) Το υπ’αριθμ.58307/23-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΝΑΥ465ΧΘ7-ΗΚΩ). γ) Το υπ’αριθμ.540591(703)/07-11-2018 έγγραφο της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: ΩΜΨΟ7ΛΛ-Ζ0Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:58318/23-10-2018
98.   «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων».
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Το υπ΄αριθμ.64487/14-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. β)Η υπ΄αριθμ.87470/08-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ369465ΧΘΞ-Ρ7Ξ) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. γ)Η υπ΄αριθμ.87468/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ7Η465ΧΘΞ-ΙΤΛ) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. δ)Η υπ΄αριθμ.87649/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΧΑ465ΧΘΞ-1Ο7) πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:64487/14-11-2018
99.   Γνωστοποίηση της ημερομηνίας και του χώρου ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2018
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Οικ.70130
100.   Εκδηλώσεις εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.546158(710)/31-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΝΒ67ΛΛ-5ΒΓ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:546158(710)/31-10-2018Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (81 - 100 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5 6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης