Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2481.   Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 6538/21.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14130
2482.   Ωράριο προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 2965/15.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13891
2483.   Παροχή διευκρινίσεων για την αποφυγή επικαλύψεων στα ζητούμενα οικονομικά στοιχείων των Ο.Τ.Α. .
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 6333/20.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13877
2484.   Μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’ /14-03-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού.Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 14.3.2012 έως 14.5.2012, προς τη Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού του φορέα στον οποίο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ.6810/19-03-2012
2485.   Συνεργασία Ιδρυμάτων και Φορέων με το γραφείο ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Καλαμάτας
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
Αποστολή του νεοσυσταθέν γραφείο της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Καλαμάτας είναι η συνεργασία με διάφορους φορείς, επιχειρήσεις κτλ που επιθυμούν να στελεχωθούν με υποψηφίους υψηλών προδιαγραφών στα γνωστικά αντικείμενα:
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:185/14-02-2012
2486.   Ψηφοφορία με αλληλογραφία - Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού και το Σ.Ε.Π. Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2012
Ψηφοφορία με αλληλογραφία - Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19272/14-03-2012
2487.   Κοινοποίηση νέας διεύθυνσης και τηλεφώνων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Κοινοποίηση νέας διεύθυνσης και τηλεφώνων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:20792/19-03-2012
2488.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 8/06-12-2011
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2011
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 8/06-12-2011
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2489.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 7/01-11-2011
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2011
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 7/01-11-2011
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2490.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 2/20-02-2012
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2012
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 2/20-02-2012
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2491.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 1/16-01-2012
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2012
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 1/16-01-2012
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2492.   Γνωστοποίηση νέων τηλεφωνικών αριθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, θα ισχύουν οι κάτωθι τηλεφωνικοί αριθμοί και αριθμοί fax της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:6206/1041/15-02-2012
2493.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, έχει θεσπίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και έχει συγκροτήσει υπηρεσίες και όργανα ελέγχου για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12-03-2012
2494.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο Δήμος Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου από 19-03-2012 έως 18-04-2012, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Πάτμος, 85500 Πάτμος, Τηλ.2247.3.60306.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:1898/12-03-2012
2495.   Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2001 (ΦΕΚ 138/Α
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5313/08.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19945
2496.   Αποζημίωση Προέδρου και μελών συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14408
2497.   Μισθοδοσία υπαλλήλων αποσπασμένων με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5802/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19816
2498.   Ανακοίνωση Δημοσίευσης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7573/01.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18602
2499.   Οργάνωση – Συγχώνευση Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5710/28.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18837
2500.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 4249/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και τη σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 4005/08.03.2012.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:20476Βρέθηκαν 3015 εγγραφές βλέπετε (2481 - 2500 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125 126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης