Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2461.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 7/01-11-2011
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2011
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 7/01-11-2011
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2462.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 2/20-02-2012
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2012
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 2/20-02-2012
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2463.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 1/16-01-2012
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2012
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 1/16-01-2012
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2464.   Γνωστοποίηση νέων τηλεφωνικών αριθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, θα ισχύουν οι κάτωθι τηλεφωνικοί αριθμοί και αριθμοί fax της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:6206/1041/15-02-2012
2465.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, έχει θεσπίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και έχει συγκροτήσει υπηρεσίες και όργανα ελέγχου για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12-03-2012
2466.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο Δήμος Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου από 19-03-2012 έως 18-04-2012, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Πάτμος, 85500 Πάτμος, Τηλ.2247.3.60306.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:1898/12-03-2012
2467.   Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2001 (ΦΕΚ 138/Α
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5313/08.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19945
2468.   Αποζημίωση Προέδρου και μελών συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14408
2469.   Μισθοδοσία υπαλλήλων αποσπασμένων με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5802/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19816
2470.   Ανακοίνωση Δημοσίευσης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7573/01.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18602
2471.   Οργάνωση – Συγχώνευση Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5710/28.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18837
2472.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 4249/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και τη σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 4005/08.03.2012.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:20476
2473.   Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. οικ. 2/20421/0022/08.03.2012 έγγραφο από την 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21096
2474.   Δημοσιεύσεις Φορέων του Δημοσίου (ΦΕΚ 412/Β/22.02.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα έγγραφα των εφημερίδων «Ηχώ της Δράμας» και «Εργασία…συν» Νομού Δράμας, προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18865 + 18806
2475.   Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/20433/0022/08-03-2012
2476.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αρριανών Νομού Ροδόπης
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το με αριθ. πρωτ. 6988/07.03.2012 έγγραφο του Δήμου Αρριανών (ΑΔΑ Β44ΗΩΨΣ-ΕΨ7)
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18693
2477.   Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γεωρ. Καραϊσκάκη
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι έξη (26) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:3266/12-03-2012
2478.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013» : Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων για την Ενεργό Ευρωπαϊκή Μνήμη (Δράση 1, Μέτρο 1.1. &
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7467/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18487
2479.   Εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 49991/11/02.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18681
2480.   Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 4129/24.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18443Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (2461 - 2480 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124 125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης