Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1001.   29171. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:29171
1002.   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:03/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:18869
1003.   Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2015
Εγκύκλιοι / Γενικά
Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2015 (ΑΔΑ: ΒΧΥΖ465ΦΘΕ-ΔΑΦ)
Ημερομηνία δημιουργίας:30/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔIOM/Φ.10/οικ.12225
1004.   25943. ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:30/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:25943
1005.   31314. Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:29/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:31314
1006.   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Junior Professionals in Delegations 2016). (ΑΔΑ: ΩΓΑΠ465ΦΘΕ-1Κ0)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20 /6217/17-04-2015
1007.   Επείγον. Διαθέσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό και Εξοπλισμός Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Μ.Θ. Προθεσμία 29-04-2015
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθμ.οικ.324/24-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε να μας αποστείλετε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προσωπικού: tp@damt.gov.gr έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 λίστα (σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες) με το ανθρώπινο δυναμικό και με το διαθέσιμο εξοπλισμό (υλικά και μέσα). Όσες υπηρεσίες διαθέτουν οχήματα, μηχανήματα έργου ή άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό να αναφέρουν και τους αντίστοιχους χειριστές με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (απαραίτητα το κινητό τηλέφωνο), επίσης να αναφέρουν τον αριθμό κυκλοφορίας τον τύπο και το είδος του οχήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός αλλά υπολείπεται χειριστής, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε. Οι υπηρεσίες οι οποίες δεν διαθέτουν κανένα από τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό να το αναφέρουν, Οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανικού, παρακαλούνται επίσης να το αναφέρουν. Το παρών έγγραφο καθώς και το σχετικό έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Δ/νση Διοίκησης” και στην υποκατηγορία “Γενικά”.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:31752/28-04-2015
1008.   31675. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015)
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:31675
1009.   Διαθέσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό και Εξοπλισμός των Δ/νσων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Α.Δ.Μ.Θ. Επείγον
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Επείγων Προθεσμία 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθμ.οικ.324/24-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε να αποστείλετε απευθείας στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας συγκεντρωτικά ανά Δ/νση, έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 λίστα (σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες) με το ανθρώπινο δυναμικό και με το διαθέσιμο εξοπλισμό (υλικά και μέσα). Το παρών έγγραφο καθώς και το σχετικό έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Δ/νση Διοίκησης” και στην υποκατηγορία “Γενικά”.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:32238/29-04-2015
1010.   30363. Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 – 20/3/2016
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:30363
1011.   29710. Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2015
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:29710
1012.   30455. Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α και β βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τι
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:30455
1013.   28900. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:28900
1014.   25494. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:25494
1015.   25439. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:25439
1016.   Εγκύκλιος για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από τις υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Εγκύκλιος για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από τις υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:9941/07-04-2015
1017.   Κάλυψη κόστους επιλογής υπαλλήλου της Α.Δ.Μ.Θ. σε θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απόσπαση.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ. 25229/03-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.Μ.Θ.. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού αναφορικά με την κάλυψη κόστους επιλογής υπαλλήλου της Α.Δ.Μ.Θ. σε θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απόσπαση, για ενημέρωσή σας.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:26135/22-04-2015
1018.   28653. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:22/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:28653
1019.   28464. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:21/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:28464
1020.   28147. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν. 4178/2013
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:21/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:28147Βρέθηκαν 3019 εγγραφές βλέπετε (1001 - 1020 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51 52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης