Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2981.   Σεμινάριο: Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων για Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4153/Φ.234.03
2982.   Σεμινάριο: Ανάλυση δεδομένων με Λογιστικά Φύλλα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-14/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:693/Φ.235.01
2983.   Σεμινάριο: Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου JOOMLA
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:694/Φ.235.01
2984.   Σεμινάριο: Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-30/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:695/Φ.235.01
2985.   Σεμινάριο: Σχεδιασμός εφαρμογών διαδικτύου με εργαλεία ανοικτού λογισμικού
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-7/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:696/Φ.235.01
2986.   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 17/05/10 έως 21/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:713/Φ.235.01
2987.   Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 19/04/2010 έως 23/04/2010 και από 10/05/10 έως 14/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:711/Φ.235.01
2988.   Επεξεργασία Δεδομένων με Λογιστικά Φύλλα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 26/04/2010 έως 30/04/2010 και από 17/05/10 έως 21/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:712/Φ.235.01
2989.   Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισμού στο Δημόσιο, με τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από αυτήν για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΟΑ/Φ.13/412/οικ.3455
2990.   Δημοσίευση (Ανάρτηση) διοικητικών εγγράφων στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
Δημοσίευση (Ανάρτηση) διοικητικών εγγράφων στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία δημιουργίας:28/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1110
2991.   Αναδρομική τακτοποίηση υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Με την ως άνω εγκύκλιο θέσαμε υπόψη σας το γεγονός ότι με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄) μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ «σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» και ρυθμίστηκαν τα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τη διαδικασία αναγνώρισης στην Ελλάδα των τίτλων αυτών που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΟΑ/Φ.13/403/οικ.1594
2992.   Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:20/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386
2993.   Εγκύκλιος για τη συγκέντρωση ζήτησης/παροχής τηλεπικοινωνιακών μέσων του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Ημερομηνία δημιουργίας:08/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:202
2994.   Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Εγκύκλιοι / Γενικά
Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Ημερομηνία δημιουργίας:29/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753
2995.   Επιμορφωτικό Πρόγραμμα - Επιτελική Συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία - Working with Ministers
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:15468
2996.   Ανάρτηση εγγράφων και εγκυκλίων στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Όπως είναι ήδη γνωστό, στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) έχουν δημιουργηθεί ενότητες που αφορούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στα πεδία αυτά αναρτώνται αποφάσεις και εγκύκλιοι σχετικές με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 76268
2997.   test eggrafo
Γενικά Έγγραφα / Εκτός έδρας
kslklswsq
Ημερομηνία δημιουργίας:12/09/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:10/10ΦΕΚ
2998.   Τίτλος
Γενικά Έγγραφα / Εκτός έδρας
Περι
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ξ/123.αβ
2999.   Εγγράφου
Γενικά Έγγραφα / Εκτός έδρας
Εγγράφου Εγγράφου
Ημερομηνία δημιουργίας:10/05/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ξ/8756
3000.   Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η δράση της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διέπεται τόσο από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει, όπου τούτο είναι δυνατό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, όσο και την αρχή της πληροφόρησης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα δημόσια έγγραφα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διάφανης Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.11032Βρέθηκαν 3119 εγγραφές βλέπετε (2981 - 3000 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150 151    152    153    154    155    156   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης