Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


581.   Αναγνώριση Γενικού Προξένου της Ο.Δ. Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.31420/14-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:07/11/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:31420/14-10-2016
582.   Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
H αρ. 12972/10-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/11/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:12972/10-05-2016
583.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.73020/14-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 70ΙΜΩ-Ρ5Ν).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/11/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:73020/14-10-2016
584.   Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 13720/20-10-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 7ΒΕΡΟΡ1Θ-ΒΟΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:31/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:13720/20-10-2016
585.   Εορτασμός Επετείων 26ης και 28ης Οκτωβρίου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Εορτασμός Επετείων 26ης και 28ης Οκτωβρίου. (ΑΔΑ: 7ΙΧΕ7ΛΛ-ΥΓΕ)
Ημερομηνία δημιουργίας:24/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:419804/13-10-2016
586.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Βόλβης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.21.258/17-10-2016 ανακοίνωση του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: Ω1ΦΚΩ9Ω-46Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:21.258/17-10-2016
587.   Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποδοχής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.31769/14-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΙΠΤ465ΦΘΕ-8ΓΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:31769/14-10-2016
588.   Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά. (ΑΔΑ: 6ΖΚΡ7ΛΛ-ΔΟ5)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:415260/490/10-10-2016
589.   Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου, επέτειος απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
Εγκύκλιοι / Γενικά
Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής (ΑΔΑ: ΩΖΝΡ7ΛΛ-Ω65)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:416861/494/11-10-2016
590.   Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.62716/03-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 75ΛΒΩ-ΡΕ7).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62716/03-10-2016
591.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Εορτασμός και Σημαιοστολισμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου (ΑΔΑ: ΩΘΙΚ465ΦΘΕ-8ΗΥ) (ΑΔΑ: ΨΥΙΘ465ΦΘΕ-ΗΞΛ) (ΑΔΑ: ΨΤΔΩ465ΦΘΕ-ΒΚΩ)
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29969/30-09-2016
592.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.72991/10-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 67ΦΑΩ-ΞΘΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:72991/10-10-2016
593.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.3628/12-10-2016 ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείο Νομού Χανίων (ΑΔΑ: 6ΠΣΒΟΡΕ4-ΥΒΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3628/12-10-2016
594.   Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4203/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΣΞΝ465ΦΘΕ-Ψ15).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4203/13-10-2016
595.   Πρόσκληση για στελέχωση του Περιφ. Γραφείου Λέσβου, του Περιφ. Γραφείου Σάμου και του Αυτοτ. Κλιμ. Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.16817/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 64ΡΝ465ΦΘΕ-ΛΝΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:16817/13-10-2016
596.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2016.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-10-2016 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2016 (ΦΕΚ 05/ΑΣΕΠ/06-10-2016).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:19189/11-10-2016
597.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4573/04-10-2016 ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΨΨΤ646904Υ-ΩΒΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4573/04-10-2016
598.   Ανάκληση Π.Δ. αναγνώρισης κ. Κων. Γκαμπαερίδη ως Ε. Προξένου της ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αλεξανδρούπολη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.29504/29-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29504/29-09-2016
599.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ. 29970/30-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΠΖΞ465ΦΘΕ-ΓΛΒ). β) Το υπ’αριθμ. 408767/468+ 408766/467/10-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΩ3Χ7ΛΛ-ΒΩΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29970/30-09-2016
600.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.1979/Φ100/06-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΨΛΕ469Η2Σ-Β1Β) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:1979/Φ100/25-10-2016Βρέθηκαν 3132 εγγραφές βλέπετε (581 - 600 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30 31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης