Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


21.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στo (CEDEFOP)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/651/10345/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΗΓ346ΜΤΛ6-ΞΒΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/651/10345/22-05-2020
22.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/651/10343/22-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓΚΞ46ΜΤΛ6-Ι24).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/651/10343/22-05-2020
23.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/18-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9095/01/2020/20-05-2020
24.   Πρόσκληση για απόσπαση στη Γ. Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων & Γ. Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γ. Γ. Ι. Ε. & Σ. Δ. και Ι. Τ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.:47355/14.05.2020 (ΑΔΑ: 63Ν246ΜΤΛΡ-0ΗΟ) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:
25.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/648/10007/18-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ46ΜΤΛ6-1Τ4).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/648/10007/18-05-2020
26.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/649/10006/18-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΘΗΓ46ΜΤΛ6-ΘΜ8).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/649/10006/18-05-2020
27.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/650/10005/18-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Δ7546ΜΤΛ6-5ΙΞ).
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/650/10005/18-05-2020
28.   Εκδηλώσεις & Σημαιοστολισμός για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Η υπ αριθμ.29651/15-05-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω9Ψ946ΜΤΛ6-ΩΓ9). Β) Το υπ αριθμ.29652/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΖΗ346ΜΤΛ6-8ΛΦ). γ)Το υπ αριθμ.239839(402)+239882(403)/19-05-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΕΚΩ7ΛΛ-1Γ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:29651/15-05-2020
29.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/646/9766/13-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑΔΓ46ΜΤΛ6-ΥΑΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/646/9766/13-05-2020
30.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/645/9626/13-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΙΤ46ΜΤΛ6-ΞΑ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/645/9626/13-05-2020
31.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) -Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/647/9864/13-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΘΦΠ46ΜΤΛ6-356).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/647/9864/13-05-2020
32.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/142/9340/29-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΟ3146ΜΤΛ6-Μ6Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/142/9340/29-04-2020
33.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον (ERCEA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/638/9339/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω6ΨΗ46ΜΤΛ6-ΦΞΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/638/9339/06-05-2020
34.   Προκήρυξη θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/637/9341/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΘ246ΜΤΛ6-Ι38).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/637/9341/06-05-2020
35.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον (ENISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/642/9536/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΗ5946ΜΤΛ6-ΙΜ7).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/642/9536/06-05-2020
36.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) - Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/644/9538/08-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ0Π46ΜΤΛ6-65Υ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/644/9538/08-05-2020
37.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/643/9539/08-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΚΤΔ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/643/9539/08-05-2020
38.   Μη τέλεση εορταστικών εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου & Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α)Η υπ αριθμ.27381/05-05-2020(ΑΔΑ:ΨΜΘΦ46ΜΤΛ6-ΧΙΛ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, β)Το υπ αριθμ.27399/05-05-2020(ΑΔΑ:9ΛΑΧ46ΜΤΛ6-ΡΑ0) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ)Το υπ αριθμ.218963(381)+218984(382)/06-05-2020(ΑΔΑ:ΨΕΙ67ΛΛ-ΓΘ6) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27381/05-05-2020
39.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/636/ 9343/29-04-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω52846ΜΤΛ6-ΡΙΘ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/636/ 9343/29-04-2020
40.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/641/9535/06-05-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ2Π46ΜΤΛ6-ΡΗΠ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/641/9535/06-05-2020Βρέθηκαν 3075 εγγραφές βλέπετε (21 - 40 )

Σελίδες:
1    2 3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης