Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


21.   Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/772/1649/10-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Α5Α46ΜΤΛ6-ΘΜΕ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/772/1649/10-02-2021
22.   Προκήρυξη θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/775/2181/18-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΦΛΦ46ΜΤΛ6-ΨΛΦ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/775/2181/18-02-2021
23.   Προκήρυξη θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/773/1650/10-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 95ΝΣ46ΜΤΛ6-ΚΔΙ)
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΠΑΑΔ/Φ.4/773/1650/10-02-2021
24.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/774/1648/10-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΩΧ46ΜΤΛ6-ΜΑ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/774/1648/10-02-2021
25.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2021.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 08-02-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2021 (ΦΕΚ 03/ΑΣΕΠ/04-02-2021).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:2019/01/2021/08-02-2021
26.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/149/1428/04-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΤΚ46ΜΤΛ6-8ΔΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/149/1428/04-02-2021
27.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/769/1846/04-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΚΒ46ΜΤΛ6-ΒΨΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/769/1846/04-02-2021
28.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/770/1655/05-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦ9Ρ46ΜΤΛ6-ΠΜΑ).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/770/1655/05-02-2021
29.   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (02) υπαλλήλων της Κατηγορίας Π.Ε.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.6446/10-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΒΘΚΩ3-30Γ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:6446/10-02-2021
30.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/768/1075/02-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓΔΘ46ΜΤΛ6-ΙΑΑ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/768/1075/02-02-2021
31.   Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/763/1092/01-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ46ΜΤΛ6-ΚΧ8).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/763/1092/01-02-2021
32.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/767/1076/02-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΥΚΖ46ΜΤΛ6-03Κ).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/767/1076/02-02-2021
33.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2021
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 28-01-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2021 (ΦΕΚ 02/ΑΣΕΠ/21-01-2021).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:1436/01/2021/29-01-2021
34.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/766/οικ.1973/02-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΦΡΞ46ΜΤΛ6-ΔΥΖ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/766/οικ.1973
35.   Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/764/362/01-02-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΑΕ46ΜΤΛ6-ΩΕΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/764/362/01-02-2021
36.   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τριών (03) υπαλλήλων της Κατηγορίας Π.Ε.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.3110/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΦΚΩ3-ΥΧΓ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:3110/25-01-2021
37.   Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (ΕΝΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. πρωτ. Π15-51738/14.12.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ( ΦΕΚ υπ αριθ. 5525/Β /17.12.2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:2875/16-01-2021
38.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/760/670/19-01-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΨΤ46ΜΤΛ6-3Φ4).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/760/670/19-01-2021
39.   Προκήρυξη θέσης στο Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/759/289/14-01-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΚΣΑ46ΜΤΛ6-ΥΜΕ).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/759/289/14-01-2021
40.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/755/23486/30-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΒΕΝ46ΜΤΛ6-2Μ4).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/755/23486/30-12-2020Βρέθηκαν 3209 εγγραφές βλέπετε (21 - 40 )

Σελίδες:
1    2 3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης