Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


21.   Προκήρυξη θέσεως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/730/21204/18-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕΡΠ46ΜΤΛ6-Σ2Ι).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/730/21204/18-11-2020
22.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/727/21202/18-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ι9Φ46ΜΤΛ6-2Α9).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/727/21202/18-11-2020
23.   Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. 134656 ΕΞ 2020/26-11-2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΕΦΑΗ-Θ73).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:134656/2020
24.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-10-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Ε/2020 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/17-11-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:24058//01/2020/18-11-2020
25.   Σημαιοστολισμός και εκδηλώσεις εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Η υπ αριθμ. 78637/17-11-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΓΙ46ΜΤΛ6-ΧΝΒ). β) Το υπ αριθμ. 78638/17-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΨΨ546ΜΤΛ6-6ΒΥ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:78637/17-11-2020
26.   Προκήρυξη θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1382/16.11.2020 Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΨΗΣΓ46ΜΤΛΠ-ΚΩΛ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:78935/18-11-2020
27.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/722/20673/11-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦ4Τ46ΜΤΛ6-Ε1Π).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/722/20673/11-11-2020
28.   Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/723/20570/11-11-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΓ0Δ46ΜΤΛ6-94Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/723/20570/11-11-2020
29.   Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ρώσικης γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Πούσκιν.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/26/οικ. 20171/27-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/26/οικ. 20171/27-10-2020
30.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/147/19839/30-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΗΛ46ΜΤΛ6-7ΙΚ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/147/19839/30-10-2020
31.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-10-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Ε/2020 (ΦΕΚ 44/ΑΣΕΠ/21-10-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:22382//01/2020/26-10-2020
32.   Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/146/17819/01-10-2020 (ΑΔΑ:Ω71Η46ΜΤΛ6- ΛΡΑ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/146/17819/01-10-2020
33.   Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.51484/15-08-2020 (ΑΔΑ:6ΛΣΝΚΩ3-Ρ4Α) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:51484/15-08-2020
34.   Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ. 570345(788) +567984(780)/16-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΕΙΤ7ΛΛ-Σ45).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:570345(788) +567984(780)/16-10-2020
35.   Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊστάμενου του Τμήματος Δ΄ της (Α.Α.Δ.Ε.).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1122111 ΕΞ 2020 (ΑΔΑ: ΨΠΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ0Π) Πρόσκληση της ΑΑΔΕ.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1122111 ΕΞ 2020/14-10-2020
36.   Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/09-10-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΠΙ46ΜΤΛ6-762) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/09-10-2020
37.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/711/18664/07-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΚΙ46ΜΤΛ6- Ι68) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/711/18664/07-10-2020
38.   Προκήρυξη (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ αριθμ.2901.1/64006/2020/30-09-2020 Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/64006/2020/30-09-2020
39.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-09-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2020 (ΦΕΚ 38/ΑΣΕΠ/23-09- 2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:20464/01/2020/29-09-2020
40.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA).
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/710 /18521/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦ146ΜΤΛ6-4ΣΤ) Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/710 /18521/07-10-2020Βρέθηκαν 3170 εγγραφές βλέπετε (21 - 40 )

Σελίδες:
1    2 3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης