Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2961.   Ενίσχυση της διαφάνειας, υποχρεωτική ανάρτηση πράξεων οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752
2962.   Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:39959
2963.   Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
Ημερομηνία δημιουργίας:13/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ /Φ.19/οικ.16079
2964.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Ε.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/13842
2965.   Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Απογραφή
Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την εγκύκλιο απογραφής τις οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων απογραφής καθώς και το έντυπο προετοιμασίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:6724
2966.   Εγκύκλιος »Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, τωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού»
Απογραφή προσωπικού / Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος »Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, τωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού»
Ημερομηνία δημιουργίας:21/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321
2967.   Εκλογικοί κατάλογοι Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2010
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Μεταβολές εκλογικών καταλόγων μέχρι την 31.08.2010
Ημερομηνία δημιουργίας:14/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:33124
2968.   «Εξυπηρέτηση πολιτών και Υπηρεσιών. Απαντήσεις σε γραπτά και προφορικά αιτήματα»
Εγκύκλιοι / Γενικά
Στο πλαίσιο της ταχύτερης και ορθολογικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και Υπηρεσιών, παρακαλούμε, όπως, στα γραπτά αιτήματα, οι απαντήσεις να δίδονται το ταχύτερο δυνατόν και πάντα εντός των προβλεπόμενων ταχθεισών προθεσμιών. (αρ.πρωτ. ΔΔ 6126/08-06-2010)
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Οικ.2213
2969.   Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
Απογραφή προσωπικού / Νομοθεσία
Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/37345/0004
2970.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μεταφορά υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού από 15-6-2010 έως και 14-7-2010 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.501112
2971.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού από 15/6/2010 έως και 14/7/2010 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.501111
2972.   Τήρηση Υποχρεώσεων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ
Εγκύκλιοι / Γενικά
«Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου τιμωρούνται αυστηρά, όταν χρησιμοποιούν το βιβλιάριό τους για τρίτα πρόσωπα (Ν. 3329/2005, Π.Δ. 191/2005, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 2/7029/0094, Π.Δ. 121/2008). Οι ευθύνες βαρύνουν και τον ασφαλισμένο και τον ιατρό.»
Ημερομηνία δημιουργίας:21/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 33959
2973.   «Πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 10/6/2010 έως 9/7/2010 τα απαιτούμενα δικαιολογήτικα.
Ημερομηνία δημιουργίας:18/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ρ10/268
2974.   «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 21/06/2010 έως 25/06/2010, Υπεύθυνη Ραμματά Μαρία 213 3321146 και 05-09/07/2010, Υπεύθυνη Ανατολή Καζάρη 213 1306454
Ημερομηνία δημιουργίας:17/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:3101/Φ.235.01
2975.   Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για διευκρίνηση επικοινωνήστε στο 210 3319200/213 1500301 απο 11:00πμ έως 14:00μμ ή στο email ops@mnec.gr. (αριθμ.πρωτ. ΓΓ 2027/20-05-2010, ΔΔ 5652/25-05-2010).
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20977/ΟΠΣ464
2976.   Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
70 ώρες, από 7 - 18/06/2010 και από 28/06 - 9/07/2010, Θεσσαλονίκη. Επιστ.Υπεύθυνος κος Μαργαριτόπουλος 2313321144
Ημερομηνία δημιουργίας:11/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2534/Φ.235.01
2977.   Μεθοδολογία και Εργαλεία Σύνθεσης Παρουσιάσεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
35 ώρες, από 28/06 - 13/07/2010, Θεσσαλονίκη. Επιστ. Υπεύθυνος κος Τσιμάρας 2131306410
Ημερομηνία δημιουργίας:11/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:6304/Φ.234.03
2978.   Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
35 ώρες, από 14 - 18/06/2010 και από 28/06 - 2/07/2010, Θεσσαλονίκη. Επιστ. Υπεύθυνος κος Μαργαριτόπουλος 2313321144
Ημερομηνία δημιουργίας:11/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2546/Φ.235.01
2979.   Πρόσκληση Στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο 213 1500581 απο 10:00πμ έως 16:00μμ. (αριθμ.πρωτ. ΓΓ 2028/20-05-2010, ΔΔ 5651/25-05-2010).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:151961/ΨΣ/3414Δ
2980.   «Τυποποίηση δημοσίων εγγράφων. Έκδοση και δημοσίευση διοικητικών πράξεων»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη απο 21/06 - 06/07/2010, Υπεύθυνος Τσιμάρας Δημήτριος, 213 1306410.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2769/Φ.235.01Βρέθηκαν 3153 εγγραφές βλέπετε (2961 - 2980 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149 150    151    152    153    154    155    156    157    158   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης