Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


101.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.5886/16-08-2016 ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΒ28465ΦΘΕ-ΑΙΕ)
Ημερομηνία δημιουργίας:29/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:5886/16-08-2016
102.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 151638/11-08-2016 ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ:6Φ417ΛΚ-ΚΦΜ)
Ημερομηνία δημιουργίας:17/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:151638/11-08-2016
103.   Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στο Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. ΔΣ 1421/04-08-2016 ανακοίνωση του Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου- ΓΝ –ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (ΑΔΑ: 7ΙΔΔ46904Σ-ΣΦ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:16/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΣ 1421/04-08-2016
104.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 115565/08-08-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (ΑΔΑ: Ω35ΡΟΡ1Φ-ΑΔ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:16/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:115565/08-08-2016
105.   Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 3415/03-08-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (ΑΔΑ: 71Σ27ΛΞ-Ι6Ρ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3415/03-08-2016
106.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις Διοικητικών Υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2234/05-08-2016 ανακοίνωση του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ: 6Λ2Ω46914Υ-15Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2234/05-08-2016
107.   Ανακοίνωση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 015/04-08-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΑΔΑ: ΩΗΓ34653ΟΞ-032).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:015/04-08-2016
108.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Κασσάνδρας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.202/28-07-2016 ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: 7Ξ7ΑΩΕΘ-6Ω2).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:202/28-07-2016
109.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 109813/27-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7ΖΦΓΟΡ1Γ-ΦΩ7) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:109813/27-07-2016
110.   Ανακοίνωση για μετατάξεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.9897/119409/22-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΙΖΨΟΡ10-ΤΗ7) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:9897/119409/22-07-201
111.   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (ΑΔΑ: 61Ξ2465ΦΘΕ-4ΥΩ)
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23165/15-07-2016
112.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.23166/15-07-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΤΟ1465ΦΘΕ-ΔΗΖ)
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23166/15-07-2016
113.   Ανακοίνωση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.46629/11-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΕ57ΟΡ1Ι-Θ1Τ) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:46629/11-07-2016
114.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.49628/11-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΜΑΔΟΡ1Ι-Η3Η) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:49628/11-07-2016
115.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Μ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2884/13-07-2016 Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 64ΤΗ7ΛΨ-4ΞΒ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2884/13-07-2016
116.   Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γλυφάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 28836/19-07-2016 πρόσκληση του Δήμου Γλυφάδας (ΑΔΑ: 73ΔΖΩ91-ΒΜΞ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:28836/19-07-2016
117.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση Υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1102180 ΕΞ 2016/06-07-2016 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: 7ΩΘΕΗ-372) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Β 1102180 ΕΞ 2016/06-07-2016
118.   Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αρριανών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 6.499/27-06-2016 πρόσκληση του Δήμου Αρριανών. (ΑΔΑ: ΨΚΚΖΩΨΣ-ΧΦ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:6.499/27-06-2016
119.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.12171/16-06-2016 ανακοίνωση του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 6ΛΓΠΩΡΖ-ΡΦ4).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:12171/16-06-2016
120.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.3981/07-06-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΔΑ: 7Ξ4ΔΙΜΞ-5ΑΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3981/07-06-2016Βρέθηκαν 492 εγγραφές βλέπετε (101 - 120 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6 7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης