Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


81.   Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποδοχής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.31769/14-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΙΠΤ465ΦΘΕ-8ΓΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:31769/14-10-2016
82.   Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.62716/03-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 75ΛΒΩ-ΡΕ7).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62716/03-10-2016
83.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.72991/10-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 67ΦΑΩ-ΞΘΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:72991/10-10-2016
84.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.3628/12-10-2016 ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείο Νομού Χανίων (ΑΔΑ: 6ΠΣΒΟΡΕ4-ΥΒΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3628/12-10-2016
85.   Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4203/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΣΞΝ465ΦΘΕ-Ψ15).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4203/13-10-2016
86.   Πρόσκληση για στελέχωση του Περιφ. Γραφείου Λέσβου, του Περιφ. Γραφείου Σάμου και του Αυτοτ. Κλιμ. Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.16817/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 64ΡΝ465ΦΘΕ-ΛΝΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:16817/13-10-2016
87.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4573/04-10-2016 ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΨΨΤ646904Υ-ΩΒΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4573/04-10-2016
88.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.1979/Φ100/06-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΨΛΕ469Η2Σ-Β1Β) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:1979/Φ100/25-10-2016
89.   Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. Φ.471.61/70/339613/Σ.950/12-9-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ) (ΑΔΑ: ΩΨΟ96-Ψ0Ψ)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.471.61/70/339613/Σ.950/12-9-2016
90.   Ορθή επανακοινοποίηση ανακοίνωσης για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2220/29-09-2016 ανακοίνωση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: 60ΖΕ4691Ο8-ΝΤΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2220/29-09-2016
91.   πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. Φ.479.1/ΑΔ.8886/14-09-2016 ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.479.1/ΑΔ.8886/14-09-2016
92.   πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.73256/28122/19-09-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 7ΑΘΜΟΡ1Κ-ΨΨ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:73256/28122/19-09-2016
93.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Α.Ε.Ι.-Ν.Π.Δ.Δ.).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.89/22-09-2016 ανακοίνωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ: 6ΒΔ246ΨΖ3Π-ΜΔΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:89/22-09-2016
94.   Πρόσκληση σχετικά με την στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.14812/21-09-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΗΒΣ465ΦΘΕ-ΩΞΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:14812/21-09-2016
95.   Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.29036/20-09-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 79Β5465ΦΘΕ-ΤΨ2).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29036/20-09-2016
96.   Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αποσπάσεις
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4262/12-09-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Α5Ω465ΦΘΕ-ΤΣΙ)
Ημερομηνία δημιουργίας:21/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4262/12-09-2016
97.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.62065/02-09-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΨ18ΟΡ1Ι-9ΤΔ).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62065/02-09-2016
98.   πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 11527/05-09-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΚ8ΧΟΡ1Θ-Γ4Β).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:11527/05-09-2016
99.   Ανακοίνωση για απόσπαση - μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ανακοίνωση για απόσπαση - μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (ΑΔΑ: ΩΜΑ6ΟΞΔΔ-9ΤΥ)
Ημερομηνία δημιουργίας:04/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:1237/28-09-2016
100.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.20/23-08-2016 ανακοίνωση της Γ.Γ.Ψ.Π. (ΑΔΑ: Ω99Β4655Ρ1-4Ο1)
Ημερομηνία δημιουργίας:29/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:20/23-08-2016Βρέθηκαν 492 εγγραφές βλέπετε (81 - 100 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5 6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης