Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


461.   Προκήρυξη- Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Στελέχωση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε το τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µέχρι τις 07/02/2011 στη διεύθυνση: Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Ζ.Ε.Π. Κοζάνης - 501 00 Κοζάνη
Ημερομηνία δημιουργίας:21/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:82/19-01-2011
462.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις στην δ/νση : Δ/νση Διοικητικού- Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΤ(Τσόχα 7, Αμπελόκηποι Τ.Κ 115 21 πρώτος όροφος) απο 20/12/2010 έως 18/1/2011
Ημερομηνία δημιουργίας:09/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502763/1-12-2010
463.   Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:200052/06-12-2010
464.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών από 29/11/2010 εώς 29/12/2010. Τηλέφωνα για πληροφορίες 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20148/Δ1.6638/26-10-2010
465.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 29 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:02/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/24212/25-11-2010
466.   Πρόσκληση για την στελέχωση Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πληροφορίες στην Δ/νση Διοικητικού του Υπ.Π.Ε.Κ.Α τηλ 2131515168 και 2106974714
Ημερομηνία δημιουργίας:25/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472/22-10-2010
467.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Πανελλήνια΄Εκθεση Λαμίας από την Δευτέρα 6-12-2010 έως και την Δευτέρα 24-1-2011(διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οι. 19935/27-7-2007) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πανελλήνια ΄Εκθεση Λαμίας στα τηλέφωνα 2231022704 και 2231028063.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:448/23-11-2010
468.   Προκήρυξη - πρόσκληση για θέση Γενικού Διευθυντή στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις υποψηφιότητας στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π , ΥΠΕΚΑ Πατησίων 147 Τ.Κ.11251 Αθήνα υπόψη κ. Αναστασίας Αρφανάκου ,εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει απο την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.Υποβολή και με συστημένη επιστολή.Τηλέφωνο:2108654950
Ημερομηνία δημιουργίας:23/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:167161/27-10-2010
469.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Δ/νση Διοικητικού της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα). Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472
470.   Πρόσκληση για Μετάταξη στον ΟΓΑ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζ2 Προσωπικού της Υπηρεσίας Διοικητικού του Οργανισμού Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70 Αθήνα. (τηλ.2131519240) Προθεσμία απο 15-12-2010 εως την 15-01-2011.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1301/Ζ2/10-11-2010
471.   Πρόσκληση για Απόσπαση ή Μετακίνηση στα ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στην Ενδιάμεση Διαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας Αττικής - Μονάδα Δ΄, Λ. Συγγρού 98-100 , 11741 Αθήνα μέχρι 30 Νοεμβρίου 2010. Πληροφορίες Τηλ.2131501540 9.00 με 15.00
Ημερομηνία δημιουργίας:11/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4798
472.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών από 29/11/2010 εώς 29/12/2010. Τηλέφωνα για πληροφορίες 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20148/Δ1.6638
473.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη σε παραμεθώριες περιοχές στο ΣΕΠΕ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών απο 29-11-2010 εώς 29-12-2010. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441
Ημερομηνία δημιουργίας:05/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20150/Δ1.6639
474.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Λάρισας στα τηλέφωνα 2410532447, 2410536900.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:58245/18-10-2010
475.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του ΕΟΤ ( πρώτος όροφος ) από 10-11-2010 έως και 9-12-2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502420/26-10-2010
476.   Ανακοίνωση- πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το Λιμενικό ΤαμείοΑιτωλ/νιας, σύμφωνα με την αριθ.70/28-7-2010 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νιας, προτίθεται να καλύψει μία (1) κενή οργανική θέση προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λιμενικό Ταμείο Ατωλ/νίας, στα τηλέφωνα 2631022714 και 2634027474, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:861/20-09-2010
477.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του ΕΟΤ ( πρώτος όροφος ) από 10-11-2010 έως και 9-12-2010 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2108707062, 210 8707368
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502420
478.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την κάλυψη με απόσπαση Θέσεων επιστημονικού προσωπικού της ΟΚΕ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ο.Κ.Ε., τηλ. 210 9249510 (κα Τσουκάτου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:7450.00.000/6354/20-10-2010
479.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 46 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:30/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/20106/23-09-2010
480.   Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στo τηλέφωνo 210-6969550 ή στην Ε.Γ.Ε.Π.Ε. στο τηλέφωνο 210-6974742.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ13/Φ 6.13/17595/07-09-2010Βρέθηκαν 492 εγγραφές βλέπετε (461 - 480 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24 25   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης