Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


921.   22342.12 47η Πανελληνία Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 5/29558/16.03.2012 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22342
922.   Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 18 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/14.03.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ. 6810/19.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΑΧ-ΓΥΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21888
923.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 6190/12.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΥΧ-ΦΗ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21105
924.   Ένταξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Νέας Προποντίδας για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/43/οικ. 6686/16.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22311
925.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – EPSO/CAST/S/2/2012 για προσωπικό φροντίδας των παιδιών (ομάδα καθηκόντων II).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/13/6083-6165/14.03.2012 έγγραφο του Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ : Β443Χ-ΣΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21602
926.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 3.266/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21297
927.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1898/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ : Β44ΘΩΞΦ-ΝΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21298
928.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Μήλου Νομού Κυκλάδων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1648/20.03.2012 έγγραφο του Δήμου Μήλου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21901
929.   Καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 9426/13.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21128
930.   Καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας κλπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοι
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 4644/20.02.2012 (ΑΔΑ : ΒΟΖΧΧ-07Δ) έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14349
931.   Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 6538/21.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14130
932.   Ωράριο προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 2965/15.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13891
933.   Παροχή διευκρινίσεων για την αποφυγή επικαλύψεων στα ζητούμενα οικονομικά στοιχείων των Ο.Τ.Α. .
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 6333/20.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13877
934.   Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2001 (ΦΕΚ 138/Α
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5313/08.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19945
935.   Αποζημίωση Προέδρου και μελών συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14408
936.   Μισθοδοσία υπαλλήλων αποσπασμένων με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5802/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19816
937.   Ανακοίνωση Δημοσίευσης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7573/01.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18602
938.   Οργάνωση – Συγχώνευση Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5710/28.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18837
939.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 4249/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και τη σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 4005/08.03.2012.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:20476
940.   Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. οικ. 2/20421/0022/08.03.2012 έγγραφο από την 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21096Βρέθηκαν 1085 εγγραφές βλέπετε (921 - 940 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47 48    49    50    51    52    53    54    55   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης