Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


941.   Δημοσιεύσεις Φορέων του Δημοσίου (ΦΕΚ 412/Β/22.02.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα έγγραφα των εφημερίδων «Ηχώ της Δράμας» και «Εργασία…συν» Νομού Δράμας, προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18865 + 18806
942.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013» : Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων για την Ενεργό Ευρωπαϊκή Μνήμη (Δράση 1, Μέτρο 1.1. &
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7467/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18487
943.   Εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 49991/11/02.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18681
944.   Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 4129/24.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18443
945.   Χορήγηση άδειας ανατροφής παιδιού σε προσωπικό μερικής απασχόλησης Ν. 3250/2004 όπως ισχύει.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7198/02.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18678
946.   Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 22 – Απρίλιος 2012)
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 8337/06.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18207
947.   Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. οικ. 2/17589/0022/29.02.2012 (ΑΔΑ : Β44ΞΗ-ΕΝ6) έγγραφο – ορθή επανάληψη – του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17703
948.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1726/01.03.2012 έγγραφο του Δήμου Ικαρίας (ΑΔΑ : Β44ΡΩΕ4-ΟΚ4)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17628
949.   Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία : Εγκύκλιος αριθ. 7.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. οικ. 7587/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:16746
950.   Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων στους ΟΤΑ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 54219/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:16453
951.   Υπολογισμός εκπροσώπων για την ανανέωση στα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΟΔΣΑ : Εγκύκλιος αριθ. 8.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
το αριθ. πρωτ. οικ. 8002/05.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:16655
952.   Οδηγίες για το Μητρώο Δεσμεύσεων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7261/28.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:15346
953.   Ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου και συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/08.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14120
954.   Σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 3124/13.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:15127
955.   Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων και συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων και Σ.Ε.Π. Περιφερειών.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 84/08.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14062
956.   Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας σε εργαζόμενη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 1954/07.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14065
957.   Εγκύκλιος αριθ. Γ.Π. 13439/3-2-2012 του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 4902/21.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14776
958.   Γνωστοποίηση αποδοχής γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ από την Αν. Υπουργό Εσωτερικών
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γνωστοποίηση αποδοχής γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ από την Αν. Υπουργό Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:27/02/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:6805
959.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007 – 2013» : Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για τα Σχέδια Πολιτών και τα Μέτρα Υποστήριξης (Δρά
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:23/02/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13227
960.   Χορήγηση κατ΄ αποκοπήν εξόδων κίνησης σε προσωπικό μερικής απασχόλησης Ν. 3250/2004 (Φ.Ε.Κ. 124 Α΄), όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42 Α
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 3955/06.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/02/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13394Βρέθηκαν 1085 εγγραφές βλέπετε (941 - 960 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48 49    50    51    52    53    54    55   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης